Language of document :

Hotărârea Curții (Camera a treia) din 22 octombrie 2015 (cerere de decizie preliminară formulată de Rechtbank Gelderland - Țările de Jos) - Aannemingsbedrijf Aertssen NV, Aertssen Terrassements SA/VSB Machineverhuur BV, Van Someren Bestrating BV, Jos van Someren

(Cauza C-523/14)1

[Trimitere preliminară – Spațiul de libertate, securitate și justiție – Cooperare judiciară în materie civilă – Regulamentul (CE) nr. 44/2001 –Articolul 1 – Domeniu de aplicare – Plângere cu constituire ca parte civilă – Articolul 27 – Litispendență – Cerere formulată în fața unei instanțe a unui alt stat membru – Instrucție judiciară în curs – Articolul 30 – Data la care se consideră că o instanță este sesizată]

Limba de procedură: neerlandeza

Instanța de trimitere

Rechtbank Gelderland

Părțile din procedura principală

Reclamante: Aannemingsbedrijf Aertssen NV, Aertssen Terrassements SA

Pârâți: VSB Machineverhuur BV, Van Someren Bestrating BV, Jos van Someren

Dispozitivul

Articolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 44/2001 al Consiliului din 22 decembrie 2000 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială trebuie interpretat în sensul că o plângere cu constituire ca parte civilă depusă la o instanță de instrucție intră în domeniul de aplicare al acestui regulament în măsura în care are ca obiect repararea pecuniară a prejudiciului invocat de autorul plângerii.Articolul 27 alineatul (1) din Regulamentul nr. 44/2001 trebuie interpretat în sensul că o cerere este introdusă, în sensul acestei dispoziții, atunci când o plângere cu constituire ca parte civilă a fost depusă la o instanță de instrucție, deși instrucția cauzei în discuție nu este încă terminată.Articolul 30 din Regulamentul nr. 44/2001 trebuie interpretat în sensul că, atunci când o persoană formulează o plângere cu constituire ca parte civilă la o instanță de instrucție prin depunerea unui act care nu trebuie, potrivit dreptului național aplicabil, să fie notificat sau comunicat înaintea acestei depuneri, data care trebuie reținută pentru a se considera că această instanță este sesizată este cea la care plângerea respectivă a fost depusă.

____________

1     JO C 34, 2.2.2015.