Language of document : ECLI:EU:C:2015:722

Predmet C‑523/14

Aannemingsbedrijf Aertssen NV

i

Aertssen Terrassements SA

protiv

VSB Machineverhuur BV i dr.

(zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Rechtbank Gelderland)

„Zahtjev za prethodnu odluku – Područje slobode, sigurnosti i pravde – Pravosudna suradnja u građanskim stvarima – Uredba (EZ) br. 44/2001 – Članak 1. – Područje primjene – Prijedlog za ostvarivanje imovinskopravnog zahtjeva – Članak 27. – Litispendencija – Zahtjev podnesen pred sudom druge države članice – Istražni postupak u tijeku – Članak 30. – Datum na koji se smatra da je pred sudom započeo postupak“

Sažetak – Presuda Suda (treće vijeće) od 22. listopada 2015.

1.        Pravosudna suradnja u građanskim stvarima – Nadležnost i izvršenje sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima – Uredba br. 44/2001 – Područje primjene – Građanska i trgovačka stvar – Pojam – Prijedlog za ostvarivanje imovinskopravnog zahtjeva podnesen sucu istrage s ciljem naknade šete koju je tužitelj navodno pretrpio – Uključenost

(Uredba Vijeća br. 44/2001, čl. 1.)

2.        Pravosudna suradnja u građanskim stvarima – Nadležnost i izvršenje sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima – Uredba br. 44/2001 – Litispendencija – Zahtjev između istih stranaka s istom kauzom i istim predmetom – Pojam

(Uredba Vijeća br. 44/2001, čl. 27.)

3.        Pravosudna suradnja u građanskim stvarima – Nadležnost i izvršenje sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima – Uredba br. 44/2001 – Litispendencija – Postupak koji se vodi pred sudom – Pojam – Prijedlog za ostvarivanje imovinskopravnog zahtjeva podnesen sucu istrage s ciljem naknade šete koju je tužitelj navodno pretrpio – Uključenost

(Uredba Vijeća br. 44/2001, čl. 27. st. 1.)

4.        Pravosudna suradnja u građanskim stvarima – Nadležnost i izvršenje sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima – Uredba br. 44/2001 – Litispendencija – Datum pokretanja postupka pred sudom – Datum podnošenja prijedloga za ostvarivanje imovinskopravnog zahtjeva pred sucem istrage – Uvjet – Pismeno koje nije potrebno dostaviti tuženiku prije predaje sudu

(Uredba Vijeća br. 44/2001, čl. 30.)

1.        Članak 1. Uredbe br. 44/2001 o [sudskoj] nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima treba tumačiti na način da je imovinskopravni zahtjev podnesen pred sucem istrage obuhvaćen područjem primjene te uredbe u mjeri u kojoj je njegov predmet novčana naknada štete koju je podnositelj navodno pretrpio.

Naime, kako bi se utvrdilo je li određena materija obuhvaćena ili ne područjem primjene navedene uredbe, treba ispitati elemente koji obilježavaju prirodu pravnih odnosa između stranaka u sporu ili predmet spora. U tom pogledu, iako se imovinskopravni zahtjev raspravlja pred kaznenim sudom, taj zahtjev, podnesen radi naknade štete koja je pojedincu nastala zbog kaznenog prijestupa, zadržava svoj građanskopravni karakter. Posljedično, iako je cilj imovinskopravnog zahtjeva pokrenuti kazneni postupak i iako istraga koju provodi sud pred kojim je pokrenut postupak ima kaznenopravni karakter, ostaje činjenica da je njegov cilj također riješiti spor između privatnih osoba što se tiče naknade štete koju je jedna od njih pretrpjela zbog prijevarnog postupanja drugih. Stoga, pravni odnos između odnosnih stranaka treba kvalificirati kao „pravni odnos privatnog prava“ i zato je obuhvaćen „pojmom građanske i trgovačke stvari“ u smislu navedene Uredbe br. 44/2001.

(t. 30.‑32., 36., izr. 1.)

2.        Vidjeti tekst odluke.

(t. 42.‑46.)

3.        Članak 27. stavak 1. Uredbe br. 44/2001 o [sudskoj] nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima treba tumačiti na način da se u smislu te odredbe postupak vodi kada je istaknut imovinskopravni zahtjev pred sucem istrage, iako istraga u predmetu o kojem je riječ još uvijek nije dovršena.

Naime, u slučaju kada je osoba podnijela imovinskopravni zahtjev pred sucem istrage, pokretanje postupka pred bilo kojim drugim sudom druge države članice u vezi s istim imovinskopravnim zahtjevom, odnosno zahtjevom između istih stranaka s istom kauzom i predmetom dovelo bi, ako bi se isključila primjena tog članka, do istodobnih postupaka koji bi stvorili opasnost od donošenja nepomirljivih odluka, što bi bilo protivno navedenom cilju. U tom pogledu, okolnost da postoji neizvjesnost glede ishoda istrage nema značaja. Naime, takva neizvjesnost svojstvena je svakoj vrsti postupka koji je u tijeku, i stoga postoji u svakom slučaju u kojem može doći do situacije litispendencije.

(t. 50.‑52., izr. 2.)

4.        Članak 30. Uredbe br. 44/2001 o [sudskoj] nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima treba tumačiti na način da, kada osoba istakne imovinskopravni zahtjev pred sucem istrage predajom pismena koje prema primjenjivom nacionalnom pravu prije predaje nije potrebno dostaviti tuženicima, treba smatrati da je postupak pred tim sucem započet na dan predaje tog prijedloga.

(t. 60., izr. 3.)