Language of document : ECLI:EU:C:2015:722

Byla C‑523/14

Aannemingsbedrijf Aertssen NV
ir

Aertssen Terrassements SA

prieš

VSB Machineverhuur BV ir kt.

(Rechtbank Gelderland prašymas priimti prejudicinį sprendimą)

„Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė – Teismų bendradarbiavimas civilinėse bylose – Reglamentas (EB) Nr. 44/2001 – 1 straipsnis – Taikymo sritis – Civilinis ieškinys – 27 straipsnis – Lis pendens – Kitos valstybės narės teisme iškelta byla – Vykstantis teisminis tyrimas – 30 straipsnis – Data, kada laikytina, kad byla teisme iškelta“

Santrauka – 2015 m. spalio 22 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas

1.        Teismų bendradarbiavimas civilinėse bylose – Jurisdikcija ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose vykdymas – Reglamentas Nr. 44/2001 – Taikymo sritis – Civilinės ir komercinės bylos – Sąvoka – Baudžiamųjų bylų teisme pareikštas civilinis ieškinys, kuriuo siekiama ieškinį pareiškusio asmens patirtos žalos atlyginimo – Įtraukimas

(Tarybos reglamento Nr. 44/2001 1 straipsnis)

2.        Teismų bendradarbiavimas civilinėse bylose – Jurisdikcija ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose vykdymas – Reglamentas Nr. 44/2001 – „Lis pendens“ – Bylos tuo pačiu ieškinio pagrindu, dėl to paties dalyko ir tarp tų pačių šalių – Sąvoka

(Tarybos reglamento Nr. 44/2001 27 straipsnis)

3.        Teismų bendradarbiavimas civilinėse bylose – Jurisdikcija ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose vykdymas – Reglamentas Nr. 44/2001 – „Lis pendens“ – Teisme iškelta byla – Sąvoka – Baudžiamųjų bylų teisme pareikštas civilinis ieškinys, kuriuo siekiama ieškinį pareiškusio asmens patirtos žalos atlyginimo – Įtraukimas

(Tarybos reglamento Nr. 44/2001 27 straipsnio 1 dalis)

4.        Teismų bendradarbiavimas civilinėse bylose – Jurisdikcija ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose vykdymas – Reglamentas Nr. 44/2001 – „Lis pendens“ – Kreipimosi į teismą data – Civilinio ieškinio pareiškimo baudžiamųjų bylų teisme data – Sąlyga – Bylos iškėlimo dokumentas, kurio neprivaloma pirmiausia įteikti atsakovui

(Tarybos reglamento Nr. 44/2001 30 straipsnis)

1.        Reglamento Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo 1 straipsnį reikia aiškinti taip, kad baudžiamųjų bylų teisme pareikštas civilinis ieškinys patenka į šio reglamento taikymo sritį, nes juo siekiama ieškinį pareiškusio asmens patirtos žalos atlyginimo pinigais.

Norint nustatyti, ar byla patenka į minėto reglamento taikymo sritį, reikia įvertinti aspektus, kurie apibūdina ginčo šalių teisinių santykių pobūdį ar šio ginčo dalyką. Šiuo klausimu pažymėtina, kad net ir tuo atveju, kai civilinis ieškinys pareiškiamas baudžiamąsias bylas nagrinėjančiame teisme, šis ieškinys dėl privačiam asmeniui padarytos žalos, kurią sukėlė nusikalstama veika, išlaiko savo civilinį pobūdį. Todėl, nors civiliniu ieškiniu siekiama pareikšti viešąjį kaltinimą ir teismo, į kurį kreiptasi, atliekamas tyrimas yra baudžiamasis, šiuo ieškiniu taip pat siekiama išspręsti privačių asmenų ginčą dėl žalos, kurią vienas iš šių asmenų patyrė dėl kitų asmenų sukčiavimo, atlyginimo. Taigi bylos šalių teisinis santykis laikytinas „privatinės teisės reglamentuojamu teisiniu santykiu“, todėl jį apima sąvoka „civilinės ir komercinės bylos“, kaip ji suprantama pagal Reglamentą Nr. 44/2001.

(žr. 30–32, 36 punktus, rezoliucinės dalies 1 punktą)

2.        Žr. sprendimo tekstą.

(žr. 42–46 punktus)

3.        Reglamento Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo 27 straipsnio 1 dalį reikia aiškinti taip, kad byla teisme yra iškelta, kaip tai suprantama pagal šią nuostatą, kai ikiteisminio tyrimo teisėjui pareikštas civilinis ieškinys, nors tyrimas pagrindinėje byloje dar nebaigtas.

Jei šis straipsnis nebūtų taikomas, tuo atveju, kai asmuo pareiškia civilinį ieškinį baudžiamųjų bylų teisme, kreipimasis į bet kurios kitos valstybės narės teismą su tuo pačiu civiliniu ieškiniu, t. y. byloje tarp tų pačių šalių, tuo pačiu pagrindu ir dėl to paties dalyko lemtų vienu metu vykstančius teismo procesus ir keltų grėsmę, kad bus priimti nesuderinami sprendimai, o tai prieštarautų minėtam tikslui. Šiuo klausimu pasakytina, jog aplinkybė, kad išlieka netikrumas dėl tyrimo baigties, nereikšminga. Iš tiesų toks netikrumas būdingas nagrinėjant bet kokį ieškinį, todėl jis egzistuoja bet kuriuo atveju, kai gali atsirasti lis pendens situacija.

(žr. 50–52 punktus, rezoliucinės dalies 2 punktą)

4.        Reglamento Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo 30 straipsnį reikia aiškinti taip, kad tuo atveju, kai asmuo pareiškia civilinį ieškinį baudžiamųjų bylų teisme ir pagal taikytiną nacionalinę teisę bylos iškėlimo dokumento neprivaloma pirmiausia įteikti atsakovui, byla laikytina iškelta tą dieną, kai pareikštas šis ieškinys.

(žr. 60 punktą, rezoliucinės dalies 3 punktą)