Language of document : ECLI:EU:C:2015:722

Lieta C‑523/14

Aannemingsbedrijf Aertssen NV
un

Aertssen Terrassements SA

pret

VSB Machineverhuur BV u.c.

(Rechtbank Gelderland lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu)

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa – Tiesu iestāžu sadarbība civillietās – Regula (EK) Nr. 44/2001 – 1. pants – Piemērošanas joma – Pieteikums par civilprasību krimināllietā – 27. pants – Lis pendens – Prasība, kas celta citas dalībvalsts tiesā – Notiekoša tiesas izmeklēšana – 30. pants – Datums, kurā uzskatāms, ka tiesā ir celta prasība

Kopsavilkums – Tiesas (trešā palāta) 2015. gada 22. oktobra spriedums

1.        Tiesu iestāžu sadarbība civillietās – Jurisdikcija un nolēmumu izpilde civillietās un komerclietās – Regula Nr. 44/2001 – Piemērošanas joma – Civillietas un komerclietas – Jēdziens – Pieteikums par civilprasību krimināllietā, kas iesniegts izmeklēšanas tiesnesim un kura priekšmets ir prasītājam nodarītā kaitējuma atlīdzinājums – Iekļaušana

(Padomes Regulas Nr. 44/2001 1. pants)

2.        Tiesu iestāžu sadarbība civillietās – Jurisdikcija un nolēmumu izpilde civillietās un komerclietās – Regula Nr. 44/2001 – “Lis pendens” – Prasības starp tām pašām pusēm un par vienu un to pašu pamatu un priekšmetu – Jēdziens

(Padomes Regulas Nr. 44/2001 27. pants)

3.        Tiesu iestāžu sadarbība civillietās – Jurisdikcija un nolēmumu izpilde civillietās un komerclietās – Regula Nr. 44/2001 – “Lis pendens” – Tiesā celta prasība – Jēdziens – Pieteikums par civilprasību krimināllietā, kas iesniegts izmeklēšanas tiesnesim un kura priekšmets ir prasītājam nodarītā kaitējuma atlīdzinājums – Iekļaušana

(Padomes Regulas Nr. 44/2001 27. panta 1. punkts)

4.        Tiesu iestāžu sadarbība civillietās – Jurisdikcija un nolēmumu izpilde civillietās un komerclietās – Regula Nr. 44/2001 – “Lis pendens” – Datums, kurā tiesā celta prasība – Datums, kurā izmeklēšanas tiesnesim iesniegts pieteikums par civilprasību krimināllietā – Nosacījums – Dokuments, kas pirms šīs iesniegšanas nav jāizsniedz

(Padomes Regulas Nr. 44/2001 30. pants)

1.        Regulas Nr. 44/2001 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās 1. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka pieteikums par civilprasību krimināllietā, kas iesniegts izmeklēšanas tiesnesim, ietilpst šīs regulas piemērošanas jomā, ciktāl tā priekšmets ir prasītājam nodarītā kaitējuma mantisks atlīdzinājums.

Proti, lai noteiktu, vai kāds jautājums ietilpst vai neietilpst minētās regulas piemērošanas jomā, ir jāizvērtē apstākļi, kuri raksturo tiesiskās attiecības starp lietas pusēm vai tiesvedības priekšmetu. Šajā ziņā, pat ja civilprasība ir piesaistīta kriminālprocesam, šī prasība, kas ir celta, lai saņemtu atlīdzinājumu par privātpersonai ar sodāmu nodarījumu radītu kaitējumu, saglabā savu civiltiesisko raksturu. Tādējādi, kaut arī pieteikuma par civilprasību krimināllietā mērķis ir publiskās apsūdzības procesa uzsākšana un kaut arī izmeklēšana, ko veic tiesa, kurā tas ir iesniegts, ir krimināltiesiska rakstura, tā tomēr ir vērsta uz starp privātpersonām pastāvoša strīda izšķiršanu par tāda kaitējuma atlīdzināšanu, attiecībā uz kuru viena no šīm personām uzskata, ka tas tai ir nodarīts citu personu krāpnieciskas rīcības rezultātā. Līdz ar to tiesiskās attiecības starp pusēm ir jākvalificē kā “privāttiesību juridiskās attiecības”, un tādēļ tās ietilpst jēdzienā “civillietas un komerclietas” Regulas Nr. 44/2001 izpratnē.

(sal. ar 30.–32. un 36. punktu un rezolutīvās daļas 1) punktu)

2.        Skat. nolēmuma tekstu.

(sal. ar 42.–46. punktu)

3.        Regulas Nr. 44/2001 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās 27. panta 1. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka prasība šīs tiesību normas izpratnē ir celta, kad pieteikums par civilprasību krimināllietā ir ticis iesniegts izmeklēšanas tiesnesim, kaut arī attiecīgās lietas izmeklēšana vēl nav noslēgusies.

Proti, līdzko persona ir kļuvusi par civilprasītāju procesā izmeklēšanas tiesā, vēršanās jebkurā citā tiesā citā dalībvalstī saistībā ar šo pašu civilprasību, proti, prasību, kura attiecas uz tām pašām pusēm un kuras priekšmets un pamats ir tas pats, nozīmētu, ka, ja šā panta piemērošana tiktu izslēgta, notiktu paralēlas tiesvedības un rastos risks, ka tiktu pieņemti nesavienojami nolēmumi, bet tas būtu pretrunā šim mērķim. Šajā ziņā apstāklim, ka pastāv nenoteiktība attiecībā uz izmeklēšanas iznākumu, nav nozīmes. Proti, šāda nenoteiktība ir raksturīga jebkura veida lietai, kas ir izskatīšanas procesā, un tādējādi tā pastāv katrā lietā, kurā var rasties lis pendens situācija.

(sal. ar 50.–52. punktu un rezolutīvās daļas 2) punktu)

4.        Regulas Nr. 44/2001 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās 30. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka, ja kāda persona izmeklēšanas tiesnesim iesniedz pieteikumu par civilprasību krimināllietā, iesniedzot tādu dokumentu, kurš saskaņā ar piemērojamajām valsts tiesībām pirms šīs iesniegšanas nav jāizsniedz, ir uzskatāms, ka prasības celšanas datums attiecīgajā tiesā ir datums, kurā šis pieteikums ir ticis iesniegts.

(sal. ar 60. punktu un rezolutīvās daļas 3) punktu)