Language of document : ECLI:EU:C:2015:722

Vec C‑523/14

Aannemingsbedrijf Aertssen NV

a

Aertssen Terrassements SA

proti

VSB Machineverhuur BV a i.

(návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank Gelderland)

„Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti – Súdna spolupráca v občianskych veciach – Nariadenie (ES) č. 44/2001 – Článok 1 – Pôsobnosť – Žaloba súkromnej osoby o náhradu škody – Článok 27 – Prekážka začatého konania – Návrh podaný pred súdom iného členského štátu – Prebiehajúce súdne konanie – Článok 30 – Deň, od ktorého sa súdne konanie považuje za začaté“

Abstrakt – Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 22. októbra 2015

1.        Súdna spolupráca v občianskych veciach – Súdna právomoc a výkon rozhodnutí v občianskych a obchodných veciach – Nariadenie č. 44/2001 – Pôsobnosť – Občianske a obchodné veci – Pojem – Žaloba súkromnej osoby o náhradu škody podaná pred vyšetrujúcim súdom, ktorej cieľom je náhrada ujmy údajne spôsobenej sťažovateľovi – Zahrnutie

(Nariadenie Rady č. 44/2001, článok 1)

2.        Súdna spolupráca v občianskych veciach – Súdna právomoc a výkon rozhodnutí v občianskych a obchodných veciach – Nariadenie č. 44/2001 – Prekážka začatého konania – Návrhy, v rámci ktorých vystupujú rovnakí účastníci konania, s rovnakým predmetom a rovnakým dôvodom – Pojem

(Nariadenie Rady č. 44/2001, článok 27)

3.        Súdna spolupráca v občianskych veciach – Súdna právomoc a výkon rozhodnutí v občianskych a obchodných veciach – Nariadenie č. 44/2001 – Prekážka začatého konania – Návrh podaný pred súdom – Pojem – Žaloba súkromnej osoby o náhradu škody podaná pred súdom v prípravnom konaní, ktorej cieľom je náhrada ujmy údajne spôsobenej sťažovateľovi – Zahrnutie

(Nariadenie Rady č. 44/2001, článok 27 ods. 1)

4.        Súdna spolupráca v občianskych veciach – Súdna právomoc a výkon rozhodnutí v občianskych a obchodných veciach – Nariadenie č. 44/2001 – Prekážka začatého konania – Deň začatia konania na súde – Deň podania žaloby súkromnej osoby o náhradu škody vyšetrujúcemu súdu – Podmienka – Akt, ktorý sa nemusí oznámiť alebo doručiť pred týmto podaním

(Nariadenie Rady č. 44/2001, článok 30)

1.        Článok 1 nariadenia č. 44/2001 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach sa má vykladať v tom zmysle, že žaloba súkromnej osoby o náhradu škody podaná vyšetrujúcemu súdu patrí do pôsobnosti tohto nariadenia, pokiaľ je jej cieľom najmä náhrada škody v peniazoch za ujmu, ktorú žalobca údajne utrpel.

Na určenie, či vec patrí alebo nepatrí do pôsobnosti uvedeného nariadenia, treba totiž preskúmať okolnosti, ktoré charakterizujú povahu právnych vzťahov medzi účastníkmi sporu alebo predmet tohto sporu. Hoci je v tejto súvislosti občianskoprávna žaloba podaná v rámci trestného konania, táto žaloba sa uplatňuje na náhradu škody spôsobenej fyzickou osobou v dôsledku trestného činu a zachováva si svoju občianskoprávnu povahu. V dôsledku toho, aj keď je cieľom žaloby súkromnej osoby o náhradu škody začatie verejnoprávneho konania a vyšetrovanie vedené súdom má trestnoprávnu povahu, stále platí, že jej predmetom je tiež vyriešenie sporu medzi súkromnými osobami vo veci náhrady škody za ujmu, pri ktorej sa jedna z týchto osôb považuje za obeť podvodného správania tých druhých. Právny vzťah medzi účastníkmi konania sa preto musí považovať za „právny vzťah súkromného práva“, na ktorý sa vzťahuje pojem „občianske a obchodné veci“ v zmysle nariadenia č. 44/2001.

(pozri body 30 – 32, 36, bod 1 výroku)

2.        Pozri text rozhodnutia.

(pozri body 42 – 46)

3.        Článok 27 ods. 1 nariadenia č. 44/2001 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach sa má vykladať v tom zmysle, že návrh je podaný v zmysle tohto ustanovenia, ak žaloba súkromnej osoby o náhradu škody bola podaná vyšetrujúcemu súdu, hoci sa vyšetrovanie v dotknutej veci ešte neskončilo.

Pokiaľ sa totiž určitá osoba stala účastníkom konania pred vyšetrujúcim sudcom, začatie konania pred akýmkoľvek iným súdom iného členského štátu v súvislosti s rovnakou občianskoprávnou žalobou, t. j. návrhom voči rovnakým účastníkom konania a s rovnakým predmetom a dôvodom, by pritom viedlo, ak bolo uplatnenie tohto článku vylúčené, k súbežným konaniam a prinášalo by riziko vydania nezlučiteľných rozhodnutí, čo by bolo v rozpore s týmto cieľom. V tejto súvislosti okolnosť, že pretrváva neistota, pokiaľ ide o výsledok vyšetrovania, je bezvýznamná. Takáto neistota je totiž vlastná pre každý návrh, o ktorom ešte prebieha konanie, a v dôsledku toho existuje v každom prípade, v ktorom môže nastať situácia prekážky začatej veci.

(pozri body 50 – 52, bod 2 výroku)

4.        Článok 30 nariadenia č. 44/2001 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach sa má vykladať v tom zmysle, že pokiaľ súkromná osoba podá žalobu o náhradu škody vyšetrujúcemu súdu podaním písomnosti, ktorá sa podľa príslušného vnútroštátneho práva nemusí pred týmto podaním oznámiť alebo doručiť, dňom, od ktorého sa konanie na tomto súde považuje za začaté, je deň podania tejto žaloby.

(pozri bod 60, bod 3 výroku)