Language of document : ECLI:EU:C:2015:722

Mål C‑523/14

Aannemingsbedrijf Aertssen NV

och

Aertssen Terrassements SA

mot

VSB Machineverhuur BV m.fl.

(begäran om förhandsavgörande från Rechtbank Gelderland)

”Begäran om förhandsavgörande – Område med frihet, säkerhet och rättvisa – Civilrättsligt samarbete – Förordning (EG) nr 44/2001 – Artikel 1 – Tillämpningsområde – Brottsanmälan med framställande av enskilt anspråk – Artikel 27 – Litispendens – Talan väckt vid en domstol i en annan medlemsstat – Pågående förundersökning – Artikel 30 – Den tidpunkt när en talan ska anses ha väckts vid en domstol”

Sammanfattning – Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 22 oktober 2015

1.        Civilrättsligt samarbete – Domstols behörighet och verkställighet av domar på privaträttens område – Förordning nr 44/2001 – Tillämpningsområde – Privaträtt – Begrepp – Brottsanmälan med framställande av enskilt anspråk som ingetts till en undersökningsdomstol för att erhålla ersättning för den skada som anmälaren gör gällande – Omfattas

(Rådets förordning nr 44/2001, artikel 1)

2.        Civilrättsligt samarbete – Domstols behörighet och verkställighet av domar på privaträttens område – Förordning nr 44/2001 – Litispendens – Talan rörande samma sak i ett mål mellan samma parter – Begrepp

(Rådets förordning nr 44/2001, artikel 27)

3.        Civilrättsligt samarbete – Domstols behörighet och verkställighet av domar på privaträttens område – Förordning nr 44/2001 – Litispendens – Talan väckt vid en domstol – Begrepp – Brottsanmälan med framställande av enskilt anspråk som ingetts till en undersökningsdomstol för att erhålla ersättning för den skada som anmälaren gör gällande – Omfattas

(Rådets förordning nr 44/2001, artikel 27.1)

4.        Civilrättsligt samarbete – Domstols behörighet och verkställighet av domar på privaträttens område – Förordning nr 44/2001 – Litispendens – Tidpunkt för talans väckande vid domstol – Tidpunkt för brottsanmälan med framställande av enskilt anspråk som ingetts till en undersökningsdomstol – Villkor – Handling som inte behöver delges före ingivandet

(Rådets förordning nr 44/2001, artikel 30)

1.        Artikel 1 i förordning nr 44/2001 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område ska tolkas så, att förordning nr 44/2001 är tillämplig på en brottsanmälan med framställande av enskilt anspråk som har lämnats in till en undersökningsdomare, såvitt syftet med brottsanmälan är att erhålla ekonomisk ersättning för den skada som anmälaren gör gällande.

För att avgöra om ett mål omfattas av förordningens tillämpningsområde ska nämligen de faktorer som karakteriserar rättsförhållandet mellan parterna i målet eller som karakteriserar saken i målet undersökas. Även om en civilrättslig talan förs i samband med ett åtal behåller en sådan talan om ersättning för skada som en enskild har åsamkats till följd av brott sin civilrättsliga karaktär. Det innebär att även om syftet med den aktuella brottsanmälan med framställande av enskilt anspråk visserligen är att sätta igång ett straffrättsligt förfarande och att den undersökning som den domstol vid vilken talan har väckts genomför visserligen är av straffrättslig karaktär, syftar nämnda brottsanmälan emellertid också till att avgöra en tvist mellan privaträttsliga subjekt beträffande ersättning för skada som en av dessa anser sig ha lidit på grund av övrigas bedrägliga agerande. Därför ska rättsförhållandet mellan parterna kvalificeras som ”ett privaträttsligt rättsförhållande”, och det omfattas således av begreppet ”privaträttens område” i den mening som avses i förordning nr 44/2001.

(se punkterna 30–32 och 36 samt punkt 1 i domslutet)

2.        Se domen.

(se punkterna 42–46)

3.        Artikel 27.1 i förordning nr 44/2001 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område ska tolkas så, att en talan ska anses ha väckts, i den mening som avses i den artikeln, när en brottsanmälan med framställande av enskilt anspråk har lämnats in till en undersökningsdomstol, och detta även då förundersökningen ännu inte har avslutats.

När en person har framställt ett enskilt anspråk vid en undersökningsdomstol skulle väckandet av talan vid en annan domstol i en annan medlemsstat beträffande samma enskilda anspråk – det vill säga en talan rörande samma sak i ett mål mellan samma parter – om inte denna artikel tillämpades nämligen leda till samtidiga förfaranden och medföra en risk för avkunnande av oförenliga domar, vilket strider mot detta mål. Det saknar härvid betydelse att utgången av förundersökningen fortfarande är osäker. En sådan osäkerhet är nämligen typisk för varje anhängiggjord talan och föreligger således i samtliga situationer där det kan komma att bli fråga om litispendens.

(se punkterna 50–52 samt punkt 2 i domslutet)

4.        Artikel 30 i förordning nr 44/2001 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område ska tolkas så, att när en person lämnar in en brottsanmälan med framställande av enskilt anspråk till en undersökningsdomstol genom ingivande av en handling som inte, enligt den tillämpliga nationella rätten, måste delges före ingivandet, ska talan anses har väckts vid den domstolen vid den tidpunkt då anmälan gavs in.

(se punkt 60 samt punkt 3 i domslutet)