Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 22 maja 2008°r. - Cova przeciwko Komisji

(Sprawa F-101/07)1

(Kwestie formalne - Zarzut niedopuszczalności )

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Philippe Cova (Bruksela, Belgia), (przedstawiciel: S. A. Pappas, avocat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: J. Currall i B. Eggers, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji o ograniczeniu okresu, w którym skarżący, urzędnik tymczasowo powołany na stanowisko kierownika wydziału ma prawo do dodatku wyrównawczego, o którym mowa w art. 7 ust. 2 regulaminu pracowniczego urzędników, do jednego roku

Sentencja postanowienia

Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.

Każda ze stron pokryje własne koszty.

____________

1 - Dz. U. C 269 z 10.11.07 r., s.73.