Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 22. maja 2008 - Cova proti Komisiji

(Zadeva F-101/07)1

(Procesna vprašanja - Ugovor nedopustnosti)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Philippe Cova (Bruselj, Belgija) (zastopnik: S. A. Pappas, zastopnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: J. Currall in B. Eggers, zastopnika)

Predmet zadeve

Razglasitev ničnosti odločbe o omejitvi obdobja, ko je lahko tožeča stranka, ki je uradnik, kateremu je bila ponujena začasna razporeditev na delovno mesto vodje enote, upravičena do diferencialnega dodatka, določenega v členu 7(2) Kadrovskih predpisov.

Izrek sklepa

Tožba se zavrže kot nedopustna.

Vsaka stranka nosi svoje stroške.

____________

1 - UL C 269, 10.11.2007, str. 73.