Language of document :

Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 4. september 2008 - Duta mod Domstolen

(Sag F-103/07) 1

(Personalesag - midlertidigt ansatte - ansættelse - referendar - artikel 2, litra c), i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte - bebyrdende forvaltningsakt - tillidsforhold)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Radu Duta (Luxembourg, Luxembourg) (ved avocat F. Krieg)

Sagsøgt: De Europæiske Fællesskabers Domstol (ved M. Schauss, som befuldmægtiget)

Sagens genstand

Dels annullation af afgørelse truffet den 4. juni 2007 af Retten i Første Instans' Klageudvalg, hvorved der gives afslag på sagsøgerens ansøgning om en stilling som referandar i et Rettens dommerkabinetter, dels påstand om en symbolsk erstatning for den lidte skade på 1 EUR.

Konklusion

Sagen afvises.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

____________

1 - EUT C 315 af 22.12.2007, s. 45 og EUT C 79 af 29.3.2008, s. 39 (berigtigelse).