Language of document :

Beroep ingesteld op 28 september 2007 - Bernard / Europol

(Zaak F-99/07)

Procestaal: Nederlands

Partijen

Verzoekende partij: Marjorie Bernard (Woerden, Nederland) (vertegenwoordiger: P. de Casparis, advocaat)

Verwerende partij: Europese politiedienst (Europol)

Conclusies

nietigverklaring van het op de klacht genomen besluit van 26 juni 2007, betekend op 28 juni 2007, alsmede van de beoordelingen van 5 februari 2007 en 25 juli 2007;

veroordeling van Europol:

tot toekenning aan verzoekster van een periodieke salarisverhoging met ingang van 1 september 2006, vermeerderd met rente;

tot betaling van een netto-schadevergoeding van 7 500 EUR;

verwijzing van Europol in de kosten van de procedure, met inbegrip van de honoraria van de raadsman.

Middelen en voornaamste argumenten

De onderhavige zaak betreft de beoordeling van verzoeksters werk gedurende de periode van 1 september 2005 tot en met 31 augustus 2006. Verzoeksters werk is met een "2" gewaardeerd, hetgeen overeenkomt met de kwalificatie "beantwoordt niet volledig aan de eisen".

Verzoekster heeft een klacht ingediend tegen de beoordeling alsmede tegen het ontbreken van een besluit betreffende de toekenning van een periodieke salarisverhoging, en heeft zich in het kader hiervan beroepen op de richtsnoeren voor de beoordeling die binnen Europol gelden. Zij beklemtoont dat het om een kennelijk onjuiste beoordeling gaat.

Zij stelt onder meer dat haar grieven bij besluit van 26 juni 2007 ongegrond zijn verklaard en beroept zich op schending van het motiveringsbeginsel, daar die afwijzing niet is gemotiveerd. De directeur van Europol stelt echter dat de beoordeling is ingetrokken en dat een nieuwe beoordeling zal plaatsvinden. Deze nieuwe beoordeling heeft op 25 juli 2007 plaatsgevonden.

Het onderhavige beroep betreft dus het op de klacht genomen besluit en de beoordeling van 25 juli 2007.

____________