Language of document :

Talan väckt den 28 september 2007 - Bernard mot Europol

(Mål F-99/07)

Rättegångsspråk: nederländska

Parter

Sökande: Marjorie Bernard (Woerden, Nederländerna) (ombud: advokaten P. de Casparis)

Svarande: Europeiska polisbyrån (Europol)

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara beslutet avseende klagomålet av den 26 juni 2007, som delgavs den 28 juni 2007 och bedömningarna av den 5 februari och 25 juli 2007,

förplikta Europol att

-    bevilja sökanden en löneförhöjning från den 1 september 2006 jämte ränta,

-    erlägga skadestånd på ett belopp om 7500 euro netto,

-    ersätta rättegångskostnaderna inbegripet rådgivarens arvode.

Grunder och huvudargument

Förevarande mål avser bedömningen av sökandens arbete under perioden 1 september 2005-31 augusti 2006. Sökandens arbete bedömdes motsvara betyget "2", vilket motsvarar omdömet "uppfyller inte kraven till fullo".

Sökanden framställde klagomål avseende bedömningen och avseende avsaknaden av ett beslut om, beviljande av en löneförhöjning avseende en period. Hon åberopade i detta hänseende de riktlinjer för bedömningar som var i kraft vid Europol. Sökanden betonar att det är fråga om en uppenbart felaktig bedömning.

Sökanden gör bland annat gällande att hennes invändningar ansågs vara ogrundade i beslutet av den 26 juni 2007 och att det skett ett åsidosättande av motiveringsskyldigheten, eftersom avslaget inte var motiverat. Direktören vid Europol angav dock att bedömningen återtogs och att en ny bedömning skulle ske. Den nya bedömningen fastställdes den 25 juli 2007.

Förevarande talan avser följaktligen beslutet avseende klagomålet samt bedömningen av den 25 juli 2007.

____________