Language of document :

28. septembril 2007 esitatud hagi - Kerstens versus komisjon

(Kohtuasi F-102/07)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Petrus J.F. Kerstens (Overijse, Belgia) (esindaja: advokaat MC. Mourato)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

Tühistada ametisse nimetava asutuse 23. novembri 2005. aasta otsus, mis on avaldatud 23. novembri 2005. aasta haldusteatajas 85/2005 ja millega anti hagejale 2004. aasta edutamise käigus kolm peadirektoraadi eelispunkti;

tühistada ametisse nimetava asutuse 23. novembri 2005. aasta otsus, mis on avaldatud 23. novembri 2005. aasta haldusteatajas 85/2005 ja millega ei antud hagejale 2005. aasta edutamise käigus ühtegi peadirektoraadi eelispunkti;

tühistada ametisse nimetava asutuse 17. novembri 2006. aasta otsus, mis on avaldatud haldusteatajas 55/2006 ja millega ei antud hagejale 2006. aasta edutamise käigus ühtegi peadirektoraadi eelispunkti;

tühistada ametisse nimetava asutuse 17. novembri 2006. aasta otsus, mis on avaldatud haldusteatajas 55/2006 ja millega ei antud hagejale 2006. aasta edutamise käigus ühtegi eelispunkti teenistuse huvides tehtud töö eest;

tühistada ametisse nimetava asutuse 15. juuni 2007. aasta sõnaselge otsus jätta rahuldamata hageja kaebused R/142/07 ja R/183/07, vastavalt 16. veebruarist 2007 ja 22. veebruarist 2007;

tunnustada, et hagejale jääb õigus tugineda ülaltooduga seoses võimu kuritarvitamise ning menetlusnormide rikkumise olemasolule ning nõuda Euroopa Ühenduste Komisjonilt kahju hüvitamist;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.

Hagi sisu kirjeldus

Hageja, kes on ametnik palgaastmel A 12, esitab oma hagi toetuseks viis väidet, millest esimeses leiab hageja esiteks, et on rikutud Personalieeskirjade artikli 45 üldiste rakendussätete (edaspidi "artikli 45 üldised rakendussätted") artiklist 5 tulenevat põhimõtet, mille kohaselt tuleb ära kasutada kogu määratud eelispunktide arv, ning teiseks, et peadirektoraadi eelispunktide andmisel 2004. aasta edutamise raames on tehtud ilmne hindamisviga.

Teiseks väidab hageja, et rikutud on artikli 45 üldiste rakendussätete artikleid 4-6, ning et peadirektoraadi eelispunktide andmisel 2005. ja 2006. aastal on tehtud ilmne hindamisviga.

Kolmandaks väidab hageja, et rikutud on artikli 45 üldiste rakendussätete artiklit 9, ning et eelispunktide andmisel teenistuse huvides tehtud töö eest on tehtud ilmne hindamisviga. Teise võimalusena väidab hageja kolmandas väites, et rikutud on tagasiulatuva jõu puudumise ja õiguskindluse põhimõtet.

Neljandaks väidab hageja, et peadirektoraadi eelispunktide andmisel 2004., 2005. ja 2006. aastal ning teenistuse huvides tehtud töö eest eelispunktide andmisel 2006. aastal on rikutud võrdse kohtlemise põhimõtet.

Viiendaks väidab hageja, et peadirektoraadi eelispunktide andmisel 2004., 2005. ja 2006. aastal on rikutud põhjendamiskohustust.

Lõpuks jätab hageja endale õiguse tugineda võimu kuritarvitamise ning menetlusnormide rikkumise olemasolule ning nõuda Euroopa Ühenduste Komisjonilt kahju hüvitamist.

____________