Language of document :

Žaloba podaná 28. septembra 2007 - Kerstens/Komisia

(vec F-102/07)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Petrus J. F. Kerstens (Overijse, Belgicko) (v zastúpení: MC. Mourato, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu z 23. novembra 2005 o udelení žalobcovi 3 prioritných bodov generálneho riaditeľstva (PMO) (PPDG) v hodnotenom období 2004, ktoré bolo uverejnené v Administratívnych informáciách 85/2005 z 23. novembra 2005,

zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu z 23. novembra 2005 o udelení žalobcovi 0 prioritných bodov generálneho riaditeľstva (PMO) (PPDG) v hodnotenom období 2005, ktoré bolo uverejnené v Administratívnych informáciách 85/2005 z 23. novembra 2005,

zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu zo 17. novembra 2006 o udelení žalobcovi 0 PPDG v hodnotenom období 2006, ktoré bolo uverejnené v Administratívnych informáciách 55/2006,

zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu zo 17. novembra 2006 o udelení žalobcovi 0 prioritných bodov za prácu v záujme inštitúcie (PPII) v hodnotenom období 2006, ktoré bolo uverejnené v Administratívnych informáciách 55/2006,

zrušiť výslovné rozhodnutie menovacieho orgánu z 15. júna 2007 o zápornej odpovedi na sťažnosti žalobcu R/142/07 a R/183/07 z dátumov 16. a 22. februára 2007,

prijať rozhodnutie, ktorým sa v tomto rámci vyhradí právo namietať zneužitie právomocí, porušenie zásad disciplinárneho konania, ako aj právo žiadať odškodnenie od Komisie Európskych spoločenstiev,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobca, úradník triedy A*12 uvádza päť žalobných dôvodov, z ktorých prvý sa zakladá na porušení zásady vyčerpania kvóty prioritných bodov, vyplývajúcej z článku 5 Všeobecných vykonávacích ustanovení k článku 45 služobného poriadku (DGE 45) a zjavnej chyby v posúdení, pokiaľ ide o udelenie prioritných bodov prideľovaných generálnym riaditeľom (PPDG) v hodnotenom období 2004.

Druhý žalobný dôvod sa zakladá na porušení článkov 4 až 6 DGE 45 a zjavnej chybe v posúdení, pokiaľ ide o udelenie PPDG za roky 2005 a 2006.

Tretí žalobný dôvod sa zakladá na porušení článku 9 DGE 45 zjavnou chybou v posúdení, pokiaľ ide o udelenie prioritných bodov za prácu vykonanú v prospech inštitúcie (PPII). Subsidiárne sa tretí žalobný dôvod zakladá na porušení zásad zákazu retroaktivity a právnej istoty.

Štvrtý žalobný dôvod sa zakladá na porušení zásady rovnosti zaobchádzania, pokiaľ ide o udelenie PPDG za roky 2004, 2005 a 2006 a PPII za rok 2006.

Piaty žalobný dôvod sa zakladá na porušení povinnosti odôvodnenia, pokiaľ ide o udelenie PPDG za roky 2004, 2005 a 2006.

Žalobca si na záver vyhradzuje právo dovolávať sa existencie zneužitia právomocí a porušenia zásad disciplinárneho konania, ako aj žiadať odškodnenie od Komisie.

____________