Language of document :

Kanne 3.10.2007 - Petrilli v. Euroopan yhteisöjen komissio

(Asia F-98/07)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Petrilli (Sint Stevens Woluwe, Belgia) (edustaja: asianajaja J. L. Lodomez)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

Esillä oleva kumoamiskanne on otettava tutkittavaksi ja katsottava perustelluksi.

Nimittävän viranomaisen 20.7.2007 tekemä päätös, jolla se hylkäsi kantajan Euroopan yhteisöjen henkilöstöön sovellettavien henkilöstösääntöjen (jäljempänä henkilöstösäännöt) 90 artiklan 1 kohdan nojalla tekemän hakemuksen saada uusituksi hänen työsopimuksensa komission tutkimuksen pääosaston kanssa.

Sellainen mahdollinen päätös, jonka komissio saattaisi joutua tekemään valituksesta, jonka kantaja teki rinnakkain tämän kanteen ja nimittävän viranomaisen 20.7.2007 tekemän päätöksen täytäntöönpanon lykkäämistä koskevan kanteen kanssa, on kumottava.

Esillä oleva vahingonkorvauskanne on otettava tutkittavaksi ja katsottava perustelluksi.

Komissio on velvoitettava sallimaan se, että kantaja otetaan takaisin tämän sopimussuhteiseen toimihenkilön toimeensa tutkimuksen pääosaston yksikössä T2 18 kuukauden pituiseksi ajaksi, ja tähän velvoitteeseen on liitettävä 1000, 00 euron suuruinen uhkasakko kutakin päivää kohden, jolloin tämän velvoitteen täyttäminen viivästyy.

Komissio on velvoitettava maksamaan korvauksena aineellisesta vahingosta, joka kantajalle on aiheutunut palkanmenetyksenä, koska tämän työsopimusta ei ole uusittu, sitä palkkaa vastaava määrä, jonka hän olisi saanut, mikäli hän olisi voinut jatkaa sopimussuhteisen toimihenkilön sopimusta kolmen vuoden loppuun asti.

Komissio on velvoitettava korvaamaan ylimääräinen vahinko, jonka kantajalle on aiheutunut siitä, ettei hän saanut mahdollisuutta tehdä toistaiseksi voimassa olevaa työsopimusta tulevaisuudessa perustettavan tutkimuksen täytäntöönpanotoimiston kanssa, koska hänen edellä mainittua työsopimustaan ei uusittu, eikä hänellä ollut mahdollisuutta saattaa päätökseen tehtäväänsä komissiossa eikä jatkamalla kyseisen tehtävän suorittamista laajentaa kokemustaan siellä.

Komissio on velvoitettava maksamaan korvauksena henkisestä kärsimyksestä, joka kantajalle on aiheutunut päätöksestä olla uusimatta hänen työsopimustaan, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin kohtuulliseksi arvioima ja suuruudeltaan väliaikaisesti yhdeksi euroksi vahvistama summa, ellei tämä kärsimys selvästi lisäännyt tässä oikeudenkäynnissä.

Euroopan yhteisöjen komissio on velvoitettava korvaamaan kaikki oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantajan vetoaa kanteensa tueksi neljään kanneperusteeseen, joista ensimmäinen koskee laillisuusperiaatteen loukkaamista ja muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 88 artiklan rikkomiseen. Kantaja väittää, että määräaikaisen henkilöstön sopimusten enimmäiskestoa komission yksiköissä koskevan, 28.4.2004 tehdyn komission päätöksen perusteella tehty päätös kieltäytyä uusimasta hänen sopimussuhteisen toimihenkilön sopimuksensa estää palvelussuhteen ehtojen 88 artiklan vaikutukset, kun tämän artiklan nojalla hänen työsopimuksensa voidaan uusia 18 kuukauden pituiseksi ajaksi. Päätös, joka tehtiin 28.4.2004, on lainvastainen siltä osin kuin sillä rajoitettiin henkilöstösääntöjen säännöksillä annettuja oikeuksia.

Toinen kanneperuste koskee hyvän hallinnon periaatteen loukkaamista sekä hallinnolle kuuluvan ja yksikön edun mukaisen huolenpitovelvollisuuden laiminlyöntiä. Kantaja väittää, että riidanalaisessa päätöksessä ei otettu huomioon hänen henkilökohtaista asemaansa, yksikön etua eikä tulevaisuudessa perustettavan viraston etua.

Kolmas kanneperuste koskee puutteellisia perusteluita ja palvelussuhteen ehtojen 3 b artiklan rikkomista. Kantaja väittää erityisesti, että hänen sopimuksensa automaattinen uusimatta jättäminen sillä perusteella, että 28.4.2004 tehdyssä päätöksessä tarkoitettu kuuden vuoden ajanjakso oli saavutettu, on vastoin palvelussuhteen ehtojen 3 b artiklan ajatusta, jossa perustuu haluun ottaa palvelukseen henkilöitä määräaikaisin työsopimuksin tehtävien hoitamiseksi erityisillä aloilla ja erityisen tehtävän suorittamisen edellyttämäksi ajaksi.

Neljäs kanneperuste koskee sitä, että 28.4.2004 tehdyllä päätöksellä rikotaan 28.6.1999 annettua neuvoston direktiiviä 1999/70/EY (EYVL L 175, s. 43) ja loukataan yleisiä eurooppalaisia työoikeuden periaatteita, työntekijöiden sosiaalisia oikeuksia ja erityisesti työpaikan pysyvyyden sekä syrjintäkiellon periaatteita. Viimeksi mainitun osalta kantaja korostaa, että kuuden vuoden pituista ajanjaksoa ei voida soveltaa sellaisiin sopimussuhteisiin toimihenkilöihin, jotka kuuluvat palvelussuhteen ehtojen 3 b artiklan piiriin, vaikka palvelussuhteen ehtojen 3 a artiklan piiriin kuuluvien toimihenkilöiden onkin mahdollista tehdä toistaiseksi voimassa oleva työsopimus.

____________