Language of document :Berigtigelse til meddelelse til Tidende i sag F-103/07

(Den Europæiske Unions Tidende C 315/45 af 22/12/2007)

I meddelelse til EUT i sag F-103/07 Duta mod Domstolen, skal teksten erstattes af følgende tekst:

Sag anlagt den 5. oktober 2007 - Duta mod Domstolen

(Sag F-103/07)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Radu Duta (Luxembourg, Luxembourg) (ved avocat F. Krieg)

Sagsøgt: De Europæiske Fællesskabers Domstol

Sagsøgerens påstande

De anfægtede afgørelser annulleres.

Sagen hjemvises til den kompetente myndighed.

De Europæiske Fællesskabers Domstol tilpligtes at betale sagsøgeren 1 EUR i erstatning.

Domstolen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgeren anfægter ved søgsmålet afslaget på hans ansøgning om en stilling som referendar hos en dommer ved De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans. Dette afslag blev fremsendt med intern post den 24. januar 2007, selv om den omhandlede dommer tidligere havde udvist en stærk interesse i, at sagsøgeren skulle indgive ansøgning.

Sagsøgeren gør for det første gældende, at afgørelsen om ikke at give ham medhold i hans klage er ugyldig. Klagen blev behandlet af Rettens Klageudvalg, hvis sammensætning ikke opfylder betingelserne for en retfærdig rettergang, således som de er defineret i artikel 6, stk. 1, i den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder. De af Rettens medlemmer, der sidder i dette udvalg, kan ikke på fuldstændig uafhængig måde træffe afgørelser i sager, der vedrører en af deres kolleger.

Sagsøgeren gør for det andet gældende, at han er blevet udsat for forskelsbehandling. Den omhandlede dommer har ikke udøvet sin skønsbeføjelse på en passende måde.

Endelig er det sagsøgerens opfattelse, at de anfægtede afgørelser under alle omstændigheder er i strid med de almindelige principper om gennemsigtighed, loyal og redelig handlemåde og beskyttelse af den berettigede forventning.

____________