Language of document :Kohtuasja F-103/07 kohta Euroopa Liidu Teatajas avaldatud teatise parandus

(Euroopa Liidu Teataja C 315/45, 22.12.2007)

Kohtuasja F-103/07: Duta vs. Euroopa Kohus kohta ELT-s avaldatud teatist tuleb lugeda alljärgnevalt:

5. oktoobril 2007 esitatud hagi - Duta versus Euroopa Kohus

(Kohtuasi F-103/07)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Radu Duta (Luksemburg, Luxembourg) (esindaja: advokaat F. Krieg)

Kostja: Euroopa Ühenduste Kohus

Hageja nõuded

Tühistada vaidlustatud otsused;

saata asi tagasi pädevale organile;

mõista kostjalt välja kahjuhüvitis summas üks euro;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Käesoleva hagiga vaidlustab hageja otsuse, millega lükati tagasi tema kandidatuur õigusnõuniku ametikohale Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtu kohtuniku juures. Kõnealune tagasilükkamine tehti teatavaks 24. jaanuari 2007. aasta ringkirjas, kuigi asjaomane kohtunik oli varem hageja kandidatuuri vastu elavat huvi üles näidanud

Esiteks väidab hageja, et tema kaebuse rahuldamata jätmise otsus on tühine. Nimetatud kaebust arutas "kaebuste lahendamiseks pädev Esimese Astme Kohtu vastav komisjon", mille koosseis ei vasta õiglase menetluse nõuetele vastavalt Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artikli 6 lõikele 1. Esimese Astme Kohtu liikmed ei ole võimelised otsustama täiesti erapooletult nendes asjades, mis puudutavad mõnda nende kolleegi.

Teiseks väidab hageja, et teda on diskrimineeritud. Asjaomane kohtunik ei teostanud oma kaalutlusõigust mõistlikul viisil.

Viimasena leiab hageja, et vaidlustatud otsused rikuvad igal juhul läbipaistvuse, hea usu ja õiguspärase ootuse kaitse üldpõhimõtteid.

____________