Language of document :Popravek obvestila v Uradnem listu v zadevi F-103/07

(Uradni list Evropske unije C 315/45 z dne 22. 12. 2007)

Besedilo obvestila v Uradnem listu v zadevi Duta proti Sodišču, F-103/07, je treba nadomestiti z naslednjim besedilom:

Tožba, vložena 5. oktobra 2007 - Duta proti Sodišču Evropskih skupnosti

(Zadeva F-103/07)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Radu Duta (Luxembourg, Luksemburg) (Zastopnik: F. Krieg, odvetnik)

Tožena stranka: Sodišče Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

izpodbijane odločbe naj se razglasi za nične;

zadeva naj se vrne pristojnemu organu;

toženi stranki naj se naloži plačilo 1 eura iz naslova škode in obresti;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka s tožbo izpodbija zavrnitev njene kandidature za delovno mesto strokovnega sodelavca pri sodniku Sodišča prve stopnje Evropskih Skupnosti. Ta zavrnitev naj bi bila sporočena z okrožnico z dne 24. januarja 2007, čeprav naj bi zadevni sodnik predhodno izrazil veliko zanimanje za kandidaturo tožeče stranke.

Prvič, tožeča stranka se sklicuje na ničnost odločbe o zavrnitvi njenega ugovora. To naj bi obravnavala "Komisija Sodišča prve stopnje, pristojna za odločanje o ugovorih", katere sestava naj ne bi izpolnjevala zahtev po pravičnem postopku, kot so določene v členu 6(1) Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in svoboščin. Člani Sodišča prve stopnje, ki so odločali v tej zadevi, naj ne bi mogli odločati nepristransko o zadevah, ki se nanašajo na njihovega sodelavca.

Drugič, tožeča stranka navaja, da je bila žrtev diskriminacije. Zadevni sodnik naj svoje diskrecijske pravice ne bi izvrševal razumno.

Nazadnje, tožeča stranka meni, da naj bi izpodbijane odločbe vsekakor kršile splošna načela preglednosti, dobre vere in načela varstva zaupanja v pravo.

____________