Language of document :

Kanne 8.10.2007 - Hoppenbrouwers v. komissio

(Asia F-104/07)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Micheline Hoppenbrouwers (Dilbeek, Belgia) (edustaja: asianajaja L. Vogel)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

On kumottava työsopimusten tekemiseen toimivaltaisen viranomaisen 25.6.2007 tekemä päätös, jolla hylättiin kantajan 16.3.2007 tekemä oikaisuvaatimus sitä 18.12.2006 tehtyä hallintopäätöstä vastaan, jolla kieltäydyttiin ottamasta kantajaa palvelukseen sopimussuhteiseksi toimihenkilöksi muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen (palvelussuhteen ehdot) liitteen 2 artiklan 1 kohdan perusteella

siltä osin kuin on tarpeellista, myös kyseinen 18.12.2006 tehty päätös on kumottava

vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Ensimmäinen kanneperuste perustuu palvelussuhteen ehtojen 82 artiklan 3 kohdan d alakohdan rikkomiseen, palvelusuhteen ehtojen 83 artiklan rikkomiseen, Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen 33 artiklan rikkomiseen, palvelusuhteen ehtojen liitteen 2 artiklan 1 kohdan rikkomiseen sekä siihen, että päätöstä rasittaa ilmeinen arviointivirhe.

Kantaja muistuttaa ensiksi, että viranomainen kieltäytyi tarjoamasta hänelle sopimussuhteisen toimihenkilön toistaiseksi voimassa olevaa työsopimusta sen perusteella, että hän oli tilapäisesti työkyvytön 1.5.2005, joka työsopimusten tekemiseen toimivaltaisen viranomaisen mukaan on viimeinen määräpäivä, jolloin palvelussuhteen ehtojen liitteen 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen siirtymätoimenpiteiden yhteydessä toteutettujen sopimussuhteisten toimihenkilöiden työsopimusten on tultava voimaan. Kantaja väittää, että hänen hakemuksensa olisi voitu hylätä ainoastaan pysyvän työkyvyttömyyden perusteella.

Toinen kanneperuste perustuu syrjimättömyysperiaatteen loukkaamiseen sikäli kun kantaja on ilman laillista ja järkevää perustetta epäoikeudenmukaisesti asetettu epäedullisempaan asemaan verrattuna muihin henkilöihin, jotka ovat työskenneltyään kantajan tavoin komission päivähoitopaikoissa ja päiväkodissa sellaisen sopimuksen perusteella, johon sovelletaan Belgian lainsäädäntöä, ja joille on tarjottu sopimussuhteisen toimihenkilön toistaiseksi voimassa olevaa työsopimusta.

____________