Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 10. märtsi 2009. aasta otsus - Tsirimiagos versus Regioonide Komitee

(Kohtuasi F-100/07)1

(Avalik teenistus - Ametnikud - Töötasu - Ühe osa töötasu ülekandmine väljapoole töökohariiki - Vanade personalieeskirjade VII lisa artikli 17 lõike 2 punkt b - Eluaseme hoiukonto - Alusetult saadu tagastamine - Tingimused - Ülekannete ebaseaduslikkus - Ilmselge ebaseaduslikkus

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Kyriakos Tsirimiagos (Kraainem, Belgia) (esindaja: advokaat M.-A. Lucas)

Kostja: Euroopa Liidu Regioonide Komitee (esindajad: P. Cervilla, keda abistab advokaat B. Wägenbaur)

Kohtuasja ese

Nõue tühistada 21. novembri 2006. aasta otsus nõuda tagasi hagejale makstud summad tulenevalt paranduskoefitsiendi kohaldamisest sellele osale tema töötasust, mis kanti 2004. aasta aprillist kuni 2005. aasta maini üle Prantsusmaale, kuna sellise ülekande tegemiseks nõutavad tingimused ei olnud väidetavalt täidetud - Kahju hüvitamise nõue

Otsuse resolutiivosa

Tühistada Euroopa Liidu Regioonide Komitee 21. novembri 2006. aasta otsus 21. juuni 2007. aasta otsusega muudetud redaktsioonis osas, milles sellega nõutakse tagasi 15 300 euro suurune summa tulenevalt paranduskoefitsiendi kohaldamisest ülekannetele, mis K. Tsirimiagos tegi oma eluaseme hoiukontole 2004. aasta aprillist kuni 2005. aasta maini.

Mõista Euroopa Liidu Regioonide Komiteelt K. Tsirimiagose kasuks välja tema palgalt kinnipeetud 15 300 euro suurune summa, millele lisandub viivis ja mis vastab paranduskoefitsiendi kohaldamisele ülekannetele, mis tehti 2004. aasta aprillist kuni 2005. aasta maini eluaseme hoiukontol; intressi arvestatakse tagasinõudmise kuupäevast kuni tegeliku maksmiseni asjassepuutuval perioodil Euroopa Keskpanga poolt põhilistele refinantseerimistoimingutele kehtestatud määras, mida on suurendatud kahe protsendipunkti võrra.

Jätta ülejäänud osas hagi rahuldamata.

Jätta Euroopa Liidu Regioonide Komitee kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja pool hageja kohtukuludest.

Hageja kannab poole oma kohtukuludest.

____________

1 - ELT C 269, 10.11.2007, lk 73.