Language of document : ECLI:EU:F:2009:129

Tarnautojų teismo (antroji kolegija) SPRENDIMAS

2009 m. rugsėjo 29 d.

Byla F‑102/07

Petrus Kerstens

prieš

Europos Bendrijų Komisiją

„Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Pareigų paaukštinimas – 2004, 2005 ir 2006 m. pareigų paaukštinimo procedūros – Pirmenybės balų skyrimas – Generalinių direktorių skirti pirmenybės balai – Pirmenybės balai už institucijos interesais atliktą darbą – Nediskriminavimo principas – Motyvavimo pareiga“

Dalykas: Pagal EB 236 ir AE 152 straipsnius pareikštas ieškinys, kuriuo P. Kerstens prašo panaikinti: 2005 m. lapkričio 23 d. Paskyrimų tarnybos sprendimą skirti jam 3 pirmenybės balus, kuriais disponuoja kiekvienas generalinis direktoratas (PBGD), šiuo atveju Individualių išmokų administravimo ir mokėjimų biuras, per 2004 m. pareigų paaukštinimo procedūrą (2005 m. lapkričio 23 d. Informations administratives Nr. 85‑2005); 2005 m. lapkričio 23 d. Paskyrimų tarnybos sprendimą skirti jam 0 PBGD per 2005 m. pareigų paaukštinimo procedūrą (Informations administratives Nr. 85‑2005); 2006 m. lapkričio 17 d. Paskyrimų tarnybos sprendimą skirti jam 0 PBGD per 2006 m. pareigų paaukštinimo procedūrą (2006 m. lapkričio 17 d. Informations administratives Nr. 55‑2006); 2006 m. lapkričio 17 d. Paskyrimų tarnybos sprendimą skirti jam 0 pirmenybės balų už institucijos interesais atliktą darbą per 2006 m. pareigų paaukštinimo procedūrą (Informations administratives Nr. 55‑2006); 2007 m. birželio 15 d. Paskyrimų tarnybos sprendimą atmesti jo skundus, pateiktus 2007 m. vasario 16 d. ir 22 d.

Sprendimas: Atmesti ieškinį. Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

1.      Pareigūnai – Pareigų paaukštinimas – Nuopelnų palyginimas – Būdai – Komisijos įtvirtinta sistema – Pirmenybės balų skyrimas generaliniuose direktoratuose

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 45 straipsnis)

2.      Pareigūnai – Pareigų paaukštinimas – Nuopelnų palyginimas – Būdai –Komisijos įtvirtinta sistema – Pirmenybės balų skyrimas generaliniuose direktoratuose – Kriterijai

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 45 straipsnis)

1.      Kaip matyti iš Pareigūnų tarnybos nuostatų 45 straipsnio bendrųjų įgyvendinimo nuostatų, kurias priėmė Komisija, 5 straipsnio 1 dalies, turi būti atlyginta pareigūnams, laikomiems labiausiai nusipelniusiais, ypač tiems, kurie prisidėjo siekiant rezultatų, viršijančių jų individualius tikslus, arba kurie įdėjo ypač daug pastangų ir pasiekė išskirtinių rezultatų vykdydami savo užduotis, kaip tai matyti iš jų karjeros raidos ataskaitų. „Didieji“ pirmenybės balai, kuriais disponuoja kiekvienas generalinis direktoratas, t. y. 6–10 pirmenybės balų, pagal Bendrųjų įgyvendinimo nuostatų 5 straipsnio 2 dalį yra skiriami geriausių rezultatų pasiekusiems ir išskirtinius nuopelnus įrodžiusiems pareigūnams; „mažieji“ pirmenybės balai, t. y. 0–4 pirmenybės balai, pagal tą pačią nuostatą paskirstomi kitiems pareigūnams, kurie laikomi nusipelniusiais atsižvelgiant į Bendrosiose įgyvendinimo nuostatose įtvirtintus kriterijus.

Taigi pirmenybės balų skyrimas turi būti grindžiamas paaiškinimais, susijusiais su ypatingais aptariamų pareigūnų nuopelnais, nes „didieji“ pirmenybės balai skirti išskirtinius nuopelnus įrodžiusiems pareigūnams.

Iš to išplaukia, kad generaliniai direktoriai neprivalo, skirdami „didžiuosius“ pirmenybės balus, paskirstyti visų šiuo tikslu jų turimų balų.

Bendrųjų įgyvendinimo nuostatų 5 straipsnio 3 dalies, kurioje numatyta, jog iš principo kiekvienas generalinis direktoratas paskirsto visus jo turimus pirmenybės balus, išnašoje puslapio apačioje vis dėlto patikslinama, kad šia nuostata nepaneigiamas tęstinių nuopelnų vertimo principas, ypač nedidelėse personalo grupėse, kuriose gali būti pateisinama tai, kad ne visi pirmenybės balai paskirstomi.

(žr. 65–68 punktus)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: 2006 m. spalio 19 d. Sprendimo Buendía Sierra prieš Komisiją, T‑311/04, Rink. p. II‑4137, 290 punktas; 2007 m. gegužės 3 d. Sprendimo Crespinet prieš Komisiją, T‑261/04, Rink. VT p. I‑A‑2‑0000 ir II‑A‑2‑0000, 57 punktas; 2009 m. balandžio 1 d. Sprendimo Valero Jordana prieš Komisiją, T‑385/04, Rink. VT p. I‑A‑2‑0000 ir II‑A‑2‑0000, 130 punktas.

2.      Net jeigu tarnybos stažas lygyje gali papildomai būti laikomas svarbiu skiriant kiekvieno generalinio direktorato turimus pirmenybės balus pareigūnams, kurių nuopelnai yra lygiaverčiai, esant nepakankamam balų skaičiui nuopelnų kriterijus yra laikomas svarbiausiu. Jeigu priimant sprendimą skirti pirmenybės balus lemiama reikšmė būtų teikiama tarnybos stažui lygyje, tai prieštarautų Pareigūnų tarnybos nuostatų 45 straipsniui ir Komisijos priimtų minėto 45 straipsnio bendrųjų įgyvendinimo nuostatų 5 straipsniui, kuriame be kita ko, tarnybos stažas lygyje nenurodytas kaip pirmenybės balų skyrimo kriterijus.

(žr. 140 punktą)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: 2007 m. liepos 4 d. Sprendimo Lopparelli prieš Komisiją, T‑502/04, Rink. VT p. I‑A‑2‑0000 ir II‑A‑2‑0000, 89 punktas; minėto Sprendimo Valero Jordana prieš Komisiją 145 punktas.