Language of document : ECLI:EU:F:2009:93

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU OTSUS

(teine koda)

9. juuli 2009

Kohtuasi F‑104/07

Micheline Hoppenbrouwers

versus

Euroopa Ühenduste Komisjon

Avalik teenistus – Lepingulised töötajad – Töölevõtmine – Arstlik läbivaatus – Füüsiline sobimatus – Muude teenistujate teenistustingimuste lisa artikli 2 lõige 1

Ese:      EÜ artikli 236 ja EA artikli 152 alusel esitatud hagi, millega M. Hoppenbrouwers sisuliselt palub tühistada komisjoni 18. detsembri 2006. aasta otsus, millega keelduti teda 1. mail 2005 füüsilise sobimatuse tõttu lepingulise töötajana tööle võtmast.

Otsus: Jätta hagi rahuldamata. Jätta poolte kohtukulud nende endi kanda.

Kokkuvõte

1.      Ametnikud – Hagi – Isikut kahjustav meede – Varasema otsuse läbivaatamise järel tehtud otsus – Lepingulise töötaja töölevõtmisest keeldumine pärast arstliku komisjoni arvamust

(Personalieeskirjad, artikkel 33 ja artikli 90 lõige 2; muude teenistujate teenistustingimused, artikkel 83)

2.      Ametnikud – Muude teenistujate teenistustingimused – Lepinguliste töötajate töölevõtmine muude teenistujate teenistustingimuste lisa artikli 2 alusel

(Muude teenistujate teenistustingimused, artikli 82 lõike 3 punkt d ja lisa artikkel 2)

1.      Tühistamishagi, mis on esitatud varasemat otsust üksnes kinnitava otsuse peale, mida ei ole tähtaja jooksul vaidlustatud, on vastuvõetamatu, kuna see kvalifikatsioon eeldab, et akt ei sisalda võrreldes varasema otsusega ühtegi uut asjaolu ja sellele aktile ei ole eelnenud varasema otsuse adressaadi olukorra uuesti hindamist.

Hagi raames, mis on esitatud otsuse peale, millega keelduti lepingulist töötajat tööle võtmast tema füüsilise sobimatuse tõttu, mis tuvastati töölevõtmiseks läbi viidud terviskontrolli käigus, on arstliku komisjoni poole personalieeskirjade artikli 33 kohaselt pöördumise õiguse tagajärg siiski see, et personalieeskirjade artikli 90 lõike 2 tähenduses tuleb isikut kahjustavaks meetmeks pidada pärast selle komisjoni arvamust tehtud otsust, mitte esialgset otsust. Vastupidine seisukoht viiks selleni, et kaoks personalieeskirjadega tunnustatud õiguse, mis seisneb arstliku komisjoni poole arvamuse saamiseks pöördumises, kasulik mõju. Sellega seoses tuleb märkida, et kui ainult varasemat töölevõtmisest keeldumise otsust tuleks pidada isikut kahjustavaks meetmeks, oleksid isikud, kes soovivad arstliku komisjoni poole arvamuse saamiseks pöörduda, kohustatud – selleks, et vältida võimalikku ettenähtud tähtaja ületamist – esitama samal ajal arstliku komisjoni poole pöördumisega kaebuse personalieeskirjade artikli 90 lõike 2 alusel, mis vähendaks personalieeskirjade artikliga 33 kehtestatud menetluse kasulikkust. Selline olukord oleks samuti vastuolus menetlusökonoomia põhimõttega.

(vt punktid 40, 49 ja 50)

Viited:

Esimese Astme Kohus: 18. september 1992, liidetud kohtuasjad T‑121/89 ja T‑13/90: X vs. komisjon (EKL 1992, lk II‑2195, punktid 4, 5, 7, 11 ja 12); 23. veebruar 1995, kohtuasi T‑535/93: F vs. nõukogu (EKL AT 1995, lk I‑A‑49 ja II‑163, punktid 4, 5, 7–9 ja 11); 15. oktoober 1997, kohtuasi T‑331/94: IPK vs. komisjon (EKL 1997, lk II‑1665, punkt 24); 21. oktoober 1998, kohtuasi T‑100/96: Vicente-Nuñez vs. komisjon (EKL AT 1998, lk I‑A‑591 ja II‑1779, punkt 37); 18. jaanuar 2001, kohtuasi T‑65/00: Ioannou vs. nõukogu (EKL AT 2001, lk I‑A‑15 ja II‑67, punktid 5, 8 ja 13–15); 3. aprill 2001, liidetud kohtuasjad T‑95/00 ja T‑96/00: Zaur-Gora ja Dubigh vs. komisjon (EKL AT 2001, lk I‑A‑79 ja II‑379, punktid 24 ja 27).

2.      Muude teenistujate teenistustingimuste lisa artikli 2 kohaselt jõustub 1. mail 2004 artiklis 2 kehtestatud tingimustel ühenduste teenistuses olevatele isikutele pakutud määramata tähtajaga lepingulise töötaja leping hiljemalt 1. mail 2005. Muude teenistujate teenistustingimuste artikli 83 esimene lõik sätestab, et enne töölevõtmist läbib lepinguline töötaja ühe institutsiooni meditsiinitöötaja tehtava tervisekontrolli selle tagamiseks, et töötaja täidab nende teenistustingimuste artikli 82 lõike 3 punktis d ettenähtud füüsilise sobivuse nõudeid.

Nii tuleneb muude teenistujate teenistustingimuste artikli 83 esimese lõigu, artikli 82 lõike 3 punkti d ja lisa artikli 2 kohaldamisest koostoimes, et lepinguline töötaja, kelle leping peab jõustuma hiljemalt 1. mail 2005, peab täitma füüsilise sobivuse nõudeid hiljemalt selleks kuupäevaks. Kuna lisa artikli 2 kohaldamine on erand lepinguliste töötajate töölevõtmise üldmenetlusest, tuleb seda tõlgendada kitsalt.

Seetõttu ei saa muude teenistujate teenistustingimuste artikli 82 lõike 3 punkti d tõlgenda nii, et selleks et tuvastada füüsilise sobivuse tingimuste täitmine, piisab kui füüsiline sobimatus ei ole püsiv ning seetõttu võivad füüsilise sobivuse tingimused olla uuesti täidetud isegi pärast pikka ajavahemikku.

(vt punktid 71, 72, 75, 76 ja 79)