Language of document : ECLI:EU:F:2009:93

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

9 päivänä heinäkuuta 2009

Asia F-104/07

Micheline Hoppenbrouwers

vastaan

Euroopan yhteisöjen komissio

Henkilöstö – Sopimussuhteiset toimihenkilöt – Palvelukseen ottaminen – Lääkärintarkastus – Terveydellisten edellytysten puuttuminen – Muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen liitteessä olevan 2 artiklan 1 kohta 

Aihe: EY 236 ja EA 152 artiklaan perustuva kanne, jossa Hoppenbrouwers vaatii virkamiestuomioistuinta kumoamaan 18.12.2006 tehdyn komission päätöksen kieltäytyä palkkaamasta häntä sopimussuhteiseksi toimihenkilöksi, koska hänellä ei ole ollut siihen terveydellisiä edellytyksiä 1.5.2005.

Ratkaisu: Kanne hylätään. Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Tiivistelmä

1.      Virkamiehet – Kanne – Asianomaiselle vastainen toimi – Aikaisemman päätöksen uudelleentarkastelun jälkeen tehty päätös – Kieltäytyminen sopimussuhteisen toimihenkilön palvelukseen ottamisesta lääketieteellisen lautakunnan lausunnon jälkeen

(Henkilöstösääntöjen 33 artikla ja 90 artiklan 2 kohta; muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 83 artikla)

2.      Virkamiehet – Muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot – Sopimussuhteisten toimihenkilöiden palvelukseen ottaminen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen liitteessä olevan 2 artiklan nojalla

(Muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 82 artiklan 3 kohdan d alakohta ja liitteessä oleva 2 artikla)

1.      Kumoamiskanne sellaisesta päätöksestä, jolla ainoastaan vahvistetaan aikaisempi päätös, jota ei ole riitautettu sitä varten säädetyssä määräajassa, on jätettävä tutkimatta, sillä tämä luonnehdinta edellyttää, että päätöksessä ei ole mitään uutta verrattuna aiempaan toimeen ja että sitä ei ole edeltänyt tämän aiemman toimen adressaatin tilanteen uudelleen arviointi.

Kun kanne koskee päätöstä, jolla on kieltäydytty ottamasta palvelukseen sopimussuhteista toimihenkilöä hänen työhönottolääkärintarkastuksessaan todettujen terveydellisten edellytysten puuttumisen vuoksi, mahdollisuus saattaa asia lääketieteellisen lautakunnan käsiteltäväksi henkilöstösääntöjen 33 artiklan mukaisesti johtaa kuitenkin välttämättä siihen, että henkilöstösääntöjen 90 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuna henkilölle vastaisena toimena on pidettävä kyseisen lautakunnan lausunnon jälkeen tehtyä päätöstä eikä alkuperäistä päätöstä. Päinvastainen kanta merkitsisi sitä, että henkilöstösäännöissä annettu mahdollisuus saattaa asia lääketieteellisen lautakunnan käsiteltäväksi menettäisi tehokkaan vaikutuksensa. Jos pelkästään aikaisempaa päätöstä kieltäytyä palvelukseen ottamisesta olisi pidettävä asianomaiselle henkilölle vastaisena toimena, henkilöiden, jotka haluavat saattaa asian lääketieteelliseen lautakuntaan lausunnon antamista varten, olisi tehtävä henkilöstösääntöjen 90 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu valitus samaan aikaan kun asia saatetaan lääketieteelliseen lautakuntaan, jotta säädetty määräaika ei ylittyisi, mikä heikentäisi henkilöstösääntöjen 33 artiklassa käyttöön otetun menettelyn tehokkuutta. Tällainen tilanne olisi myös prosessiekonomian periaatteen vastainen.

(ks. 40, 49 ja 50 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: yhdistetyt asiat T‑121/89 ja T‑13/90, X v. komissio, 18.9.1992 (Kok., s. II‑2195, 4, 5, 7, 11 ja 12 kohta); asia T‑535/93, F v. neuvosto, 23.2.1995 (Kok. H., s. I‑A‑49 ja II‑163, 4, 5, 7–9 ja 11 kohta); asia T‑331/94, IPK v. komissio, 15.10.1997 (Kok., s. II‑1665, 24 kohta); asia T‑100/96, Vicente-Nuñez v. komissio, 21.10.1998 (Kok. H., s. I‑A‑591 ja II‑1779, 37 kohta); asia T‑65/00, Ioannou v. neuvosto, 18.1.2001 (Kok. H., s. I‑A‑15 ja II‑67, 5, 8 ja 13–15 kohta) ja yhdistetyt asiat T‑95/00 ja T‑96/00, Zaur-Gora ja Dubigh v. komissio, 3.4.2001 (Kok. H., s. I‑A‑79 ja II‑379, 24 ja 27 kohta)

2.      Muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen liitteessä olevan 2 artiklan mukaan sopimussuhteisen toimihenkilön toistaiseksi voimassa oleva sopimus, jota ehdotetaan toimihenkilöille, jotka 1.5.2004 ovat yhteisöjen palveluksessa, kyseisessä 2 artiklassa asetetuin edellytyksin, tulee voimaan viimeistään 1.5.2005. Muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 83 artiklan ensimmäisen kohdan mukaan toimielimen asiantuntijalääkärin sopimussuhteiselle toimihenkilölle ennen palvelukseen ottamista suorittaman lääkärintarkastuksen avulla voidaan varmistaa, että kyseinen toimihenkilö täyttää kyseisten palvelussuhteen ehtojen 82 artiklan 3 kohdan d alakohdassa tarkoitetut terveydelliset edellytykset.

Muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 83 artiklan ensimmäisen kohdan ja 82 artiklan 3 kohdan d alakohdan sekä muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen liitteessä olevan 2 artiklan soveltaminen yhdessä merkitsee sitä, että sopimussuhteisen toimihenkilön, jonka sopimuksen on tultava voimaan viimeistään 1.5.2005, on täytettävä terveydelliset edellytykset viimeistään kyseisenä päivämääränä. Koska kyseisten palvelussuhteen ehtojen liitteessä olevan 2 artiklan soveltaminen merkitsee poikkeusta sopimussuhteisten toimihenkilöiden yleiseen palveluksenottomenettelyyn, sitä on tulkittava suppeasti.

Näin ollen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 82 artiklan 3 kohdan d alakohtaa ei voida tulkita siten, että henkilön terveydellisten edellytysten täyttymisen toteamiseksi riittää, että terveydellisten edellytysten puuttuminen ei ole peruuttamatonta ja että tämän vuoksi terveydelliset edellytykset voisivat täyttyä uudelleen jopa pitkän ajan kuluttua.

(ks. 71, 72, 75, 76 ja 79 kohta)