Language of document :

Иск, предявен на 15 март 2007 г. - Lafleur-Tighe / Комисия

(Дело F-24/07)

Език на производството: френски

Страни

Ищец: Virgine Lafleur-Tighe (Makati, Филипини) [представители: S. Rodrigues и C. Bernard-Glanz, адвокати]

Ответник: Комисия на Европейските общности

Искания на ищеца

да се отмени решението на Органа по назначаване (ОН) да класира ищцата в степен 13, стъпка 1 към датата на нейното наемане като договорно нает служител, така както това решение произтича от договора, подписан на 22 декември 2005 г.;

да се посочат на ОН последиците, произтичащи от отмяната на атакуваното решение и по-специално вземането предвид на професионалния опит на ищцата след 16 ноември 1993 г., дата на получаването на дипломата ѝ на Bachelor и нейното ново класиране в степен 14, ретроактивно от 22 декември 2005 г.;

да се осъди ответника да заплати разноските.

Правни основания и основни доводи

Освен приведените правни основания много подобни на тези, които вече е посочила по дело F-135/061, ищцата изтъква по-специално нарушаването на принципа на свободно движение на дипломите и професионалните квалификации.

____________

1 - ОВ С 236, 30.12.2006 г., стр. 87.