Language of document :

Sag anlagt den 15. marts 2007 - Lafleur-Tighe mod Kommissionen

(Sag F-24/07)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Virgine Lafleur-Tighe (Makati, Filippinerne) (ved avocats S. Rodrigues og C. Bernard-Glanz)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sagsøgerens påstande

Annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelse om at indplacere sagsøgeren i lønklasse 13, løntrin 1, på tidspunktet for hendes ansættelse som kontraktansat, således som denne afgørelse fremgår af den ansættelseskontrakt, der blev indgået den 22. december 2005.

Ansættelsesmyndigheden oplyses om de retsvirkninger, som følger af en annullation af den anfægtede afgørelse, navnlig en hensyntagen til sagsøgerens erhvervserfaring fra den 16. november 1993, dvs. tidspunktet for hendes erhvervelse af et eksamensbevis som Bachelor, og en indplacering i lønklasse 14 med tilbagevirkende kraft fra den 22. december 2005.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgeren gør i tilslutning til anbringender, der er meget lig dem, hun fremførte i sag F-135/06 1, navnlig gældende, at der er sket tilsidesættelse af princippet om fri bevægelighed for så vidt angår eksamensbeviser og faglige kvalifikationer.

____________

1 - EUT C 236 af 30.12.2006, s. 87.