Language of document :

15. märtsil 2007 esitatud hagi - Lafleur-Tighe versus komisjon

(Kohtuasi F-24/07)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Virgine Lafleur-Tighe (Makati, Filipiinid) (esindajad: advokaadid S. Rodrigues ja C. Bernard-Glanz)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

Tühistada lepingute sõlmimiseks pädeva asutuse otsus liigitada hageja tema lepingulise töötajana töölevõtmisel palgaastme 13 palgajärku 1, nii nagu see otsus tuleneb 22. detsembril 2005 allkirjastatud teenistuslepingust;

selgitada lepingute sõlmimiseks pädevale asutusele vaidlustatud otsuse tühistamise tagajärgi ja eelkõige asjaolu, et arvesse tuleb võtta hageja töökogemust alates bakalaureusekraadi omandamisest 16. novembril 1993 ja seda, et hageja tuleb ümber liigitada palgaastmele 14 tagasiulatuvalt alates 22. detsembrist 2005;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Lisaks kohtuasjas F-135/061 esitatutega äärmiselt sarnaste väidete esitamisele viitab hageja eelkõige diplomite ja kutsekvalifikatsioonide vaba liikumise põhimõtte rikkumisele.

____________

1 - ELT C 236, 30.12.2006, lk 87.