Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 15 marca 2007 r. - Lafleur-Tighe przeciwko Komisji

(Sprawa F-24/07)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Virgine Lafleur-Tighe (Makati, Filipiny) (przedstawiciele: S. Rodrigues i C. Bernard-Glanz, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego zaszeregowującej skarżącą do grupy zaszeregowania 13, stopień 1 w związku z zatrudnieniem jej jako pracownika kontraktowego, wynikającej z umowy o pracę zawartej w dniu 22 grudnia 2005 r.;

pouczenie organu powołującego o konsekwencjach stwierdzenia nieważności zaskarżonej decyzji i w szczególności o uwzględnieniu doświadczenia zawodowego uzyskanego przez skarżącą od dnia 16 listopada 1993 r., w którym uzyskała dyplom bachelor, oraz zaszeregowaniu jej do grupy zaszeregowania 14 z mocą wsteczną od dnia 22 grudnia 2005 r.;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżąca podnosi zarzuty bardzo podobne do zarzutów podniesionych już w sprawie F-135/061, w szczególności naruszenie zasady wzajemnego uznawania dyplomów i kwalifikacji zawodowych.

____________

1 - Dz.U. C 236 z 30.12.2006, str. 87.