Language of document :

Žaloba podaná dne 22. března 2007 - Bleser v. Soudní dvůr

(Věc F-25/07)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobce: Thomas Bleser (Nittel, Německo) (zástupce: P. Goergen, advokát)

Žalovaný: Soudní dvůr Evropských společenství

Návrhová žádání žalobce

Zrušit zařazení žalobce do platové třídy, která mu byla určena v rozhodnutí o jeho přijetí ze dne 16. března 2006;

zrušit články 2 a 13 přílohy XIII a článek 32 služebního řádu, který vstoupil v platnost dne 1. května 2004;

zařadit žalobce do platové třídy, která byla oznámena ve výběrovém řízení, nebo do odpovídající platové třídy podle zařazení na základě nového služebního řádu (a do odpovídajícího platového stupně podle předpisů použitelných před 1. květnem 2004);

přiznat náhradu škody ve výši částky platového rozdílu;

přiznat náhradu škody ve výši 10.000 eur za utrpěnou morální újmu;

uložit Soudnímu dvoru náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žaloba směřuje zejména proti ustanovením článků 2 a 13 přílohy XIII a článku 32 služebního řádu úředníků Evropských společenství.

Žalobce uplatňuje, že jeho zařazení do platové třídy se mělo uskutečnit podle - pro něj výhodnějšího - dřívějšího služebního řádu, který byl platný v okamžiku, kdy složil výběrovou zkoušku. Svou žalobu odůvodňuje tím, že jeho zařazením byla porušena zásada rovného zacházení a zákaz diskriminace, jakož i zákaz diskriminace na základě věku.

Dále žalobce uplatňuje porušení základních zásad práva Společenství, zejména povinnosti péče a zásady řádné správy, zásady transparentnosti, zásady ochrany legitimního očekávání, zásady právní jistoty, zásady plnění smluv v dobré víře, zákazu "reformatio in peius" (zákaz změny k horšímu) jakož i porušení práva být vyslechnut.

____________