Language of document :

2007. márciu 22-én benyújtott kereset - Bleser kontra Bíróság

(F-25/07. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Thomas Bleser (Nittel, Németország) (képviselő: P. Goergen ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bírósága

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék helyezze hatályon kívül a felperesnek a részére a 2006. március 16-i kinevezéséről szóló határozatban megállapított besorolási fokozatba való besorolását;

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a 2004. május 1-jén hatályba lépett tisztviselői személyzeti szabályzat XIII. mellékletének 2. és 13. cikkét, valamint 32. cikkét;

a Közszolgálati Törvényszék sorolja be a felperest a versenyvizsga-kiírásban közzétett besorolási fokozatba, illetőleg az új személyzeti szabályzatban ennek megfeleltetett besorolási fokozatba (továbbá a 2004. május 1-jét megelőzően alkalmazandó előírásoknak megfelelő fizetési fokozatba).

a Közszolgálati Törvényszék állapítson meg a felperes részére az illetménykülönbözet mértékének megfelelő kártérítést;

a Közszolgálati Törvényszék állapítson meg a felperes részére a nála bekövetkezett nem vagyoni kárért 10 000 euró kártérítést;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze a Bíróságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A kereset az Európai Közösségek tisztviselőinek 2004. május 1-jén hatályba lépett személyzeti szabályzata XIII. melléklete 2. és 13. cikke, valamint 32. cikke ellen irányul.

A felperes álláspontja szerint besorolására a részére kedvezőbb korábbi személyzeti szabályzat alapján kellett volna sort keríteni; ez a személyzeti szabályzat volt akkor hatályban, amikor a versenyvizsgát sikerrel letette. Keresetét azzal támasztja alá, hogy besorolásakor sérült az egyenlő bánásmód követelménye és a hátrányos megkülönböztetés tilalma, valamint a kor alapján történő hátrányos megkülönböztetés tilalma.

Ezenfelül a felperes a közösségi jog általános elveinek - mint a gondoskodási kötelezettség, a gondos ügyintézés, az átláthatóság, a bizalomvédelem, a jogbiztonság, a jóhiszeműség elve -, valamint a reformatio in peius tilalmának és a meghallgatáshoz való jogának megsértésére hivatkozik.

____________