Language of document :

Talan väckt den 22 mars 2007 - Thomas Bleser mot domstolen

(Mål F-25/07)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Thomas Bleser (Nittel, Tyskland) (ombud: P. Goergen, Rechtsanwalt)

Svarande: Europeiska gemenskapernas domstol

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

upphäva sökandens placering i den lönegrad som tilldelades honom i rekryteringsbeslutet av den 16 mars 2006,

ogiltigförklara artiklarna 2 och 13 i bilaga XIII till, och artikel 32 i de tjänsteföreskrifter som trädde i kraft den 1 maj 2004,

placera sökanden i den i samband med uttagningsprovet tillkännagivna lönegraden eller i den lönegrad som motsvarar denna lönegrad enligt de nya tjänsteföreskrifterna (och motsvarande löneklass enligt de tjänsteföreskrifter som gäller från den 1 maj 2004),

utdöma skadestånd motsvarande skillnaden i lönebelopp,

utdöma skadestånd på 10 000 euro för ideell skada, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden riktar sin talan i huvudsak mot bestämmelserna i artiklarna 2 och 13 i bilaga XIII till de tjänsteföreskrifter för tjänstemän och anställningsvillkor för övriga anställda i Europeiska gemenskapen som trädde i kraft den 1 maj 2004, samt mot artikel 32 i dessa föreskrifter.

Sökanden gör gällande att placeringen av honom i hans lönegrad borde ha skett enligt de (för honom förmånligare) tidigare gällande tjänsteföreskrifterna som var i kraft när han genomgick uttagningsprovet. Han grundar sin talan på att hans placering strider mot likhetsprincipen och diskrimineringsförbudet samt förbudet mot diskriminering på grund av ålder.

Klaganden hävdar vidare att de allmänna gemenskapsrättsliga principerna har åsidosatts, särkilt omsorgsplikten och principen om god förvaltningssed, öppenhetsprincipen, principen om skydd för berättigade förväntningar, rättssäkerhetsprincipen, principen om tro och heder, förbudet mot reformatio in pejus, samt principen om rätten till försvar.

____________