Language of document :

Иск, предявен на 21 март 2007 г. - Potoms и Scillia / Парламент

(Дело F-26/07)

Език на производството: френски

Страни

Ищци: Gerrit Potoms (Малин, Белгия) и Mario Scillia (Брюксел, Белгия) [представители: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis и E. Marchal, адвокати]

Ответник: Европейски парламент

Искания на ищците

да се обявят за незаконосъобразни член 5 и член 12 от Правилника за персонала;

да се отменят индивидуалните решения за назначаване на ищците на длъжност "администратор", доколкото с посочените им се присъжда степен на основание член 5, параграф 2 от Приложение XIII към Правилника;

да се обявят за незаконосъобразни мерките по прилагане за присъждане на точки за заслуги и за повишение, доколкото въпросните предвиждат премахване на точките за заслуги и за повишение в случай на преминаване от една функционална група в друга;

да се отменят индивидуалните решения за премахване на точките за заслуги и за повишение, натрупани от ищците в тяхната предишна категория;

да се отменят индивидуалните решения за прилагане на по-нисък от 1 коефициент за определяне на възнаграждението на ищците;

да се осъди ответника да заплати разноските.

Правни основания и основни доводи

Ищците изтъкват правни основания, твърде сходни с изтъкнатите по дело F 31/061

____________

1 - OВ C 131, 3.6.2006 г., стр. 50