Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 21 marca 2007 r. - Potoms i Scillia przeciwko Parlamentowi

(Sprawa F-26/07)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Gerrit Potoms (Malines, Belgia) i Mario Scillia (Bruksela, Belgia) [przedstawiciele: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis i E. Marchal, avocats]

Strona pozwana: Parlament Europejski

Żądania strony skarżącej

orzeczenie, że art. 5 i 12 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego są bezprawne;

uchylenie decyzji indywidualnych powołujących skarżących na stanowiska administratorów w zakresie, w jakim ustalają ich zaszeregowanie na podstawie art. 5 ust. 2 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego;

orzeczenie, że przepisy wykonawcze dotyczące przyznawania punktów za zasługi i punktów awansu są bezprawne w zakresie, w jakim przewidują zniesienie punktów za zasługi i punktów awansu w przypadku przejścia z jednej grupy funkcyjnej do drugiej;

uchylenie decyzji indywidualnych o zniesieniu punktów za zasługi i punktów awansu zgromadzonych przez skarżących w poprzedniej kategorii;

uchylenie decyzji indywidualnych o zastosowaniu mnożnika niższego niż 1 dla celów ustalenia wynagrodzenia skarżących;

obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżący podnoszą bardzo podobne zarzuty do zarzutów podnoszonych w sprawie F-31/06 1.

____________

1 - Dz.U. C 131 z 3.6.2006 r., str. 50