Language of document :

Иск, предявен на 26 март 2007 г. - Sundholm / Комисия

(Дело F-27/07)

Език на производството: френски

Страни

Ищец: Asa Sundholm (Брюксел, Белгия) [представители: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis и E. Marchal, адвокати]

Ответник: Комисия на Европейските общности

Искания на ищеца

да се отмени Решението на ответника от 2 юни 2006 година за изготвяне на доклада относно развитието на кариерата (ДРК) на ищцата за периода от 1-ви юли 2001 г. до 31 декември 2002 г., прието в изпълнение на Решението на Първоинстанционния съд на Европейските общности от 20 април 2005 г. по дело Sundholm/Комисия (T-86/04);

да се осъди ответника да заплати на настоящия етап на производството сумата от 1 EUR като обезщетение за морални вреди;

да се осъди ответника да заплати разноските.

Правни основания и основни доводи

В подкрепа на своя иск ищцата изтъква на първо място нарушение на член 223 ЕО и на задължението за мотивиране, доколкото от оспорваното решение не става ясно как са били взети предвид мотивите на посоченото по-горе съдебно решение.

Освен това ищцата твърди, че оспорваното решение от една страна не зачита целите на новата система за оценяване на кариерата, а от друга страна е порочно поради несъгласуваност между коментарите и поставените оценки.

На последно място ищцата изтъква нарушение на правото на защита, доколкото фактическите обстоятелства, на които се основава нейната оценка не са ѝ били съобщени нито към момента на тяхното осъществяване, нито в рамките на процедурата по оценяване.

____________