Language of document :

26. märtsil 2007 esitatud hagi - Sundholm versus komisjon

(Kohtuasi F-27/07)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Asa Sundholm (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja E. Marchal)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

Tühistada 2. juuni 2006. aasta otsus, millega kinnitati hageja karjääriarengu aruanne perioodiks 1. juuli 2001 - 31. detsember 2002 ning mis võeti vastu Euroopa Ühenduse Avaliku Teenistuse Kohtu 20. aprilli 2005. aasta otsuse kohtuasjas T-86/04: Sundholm vs. komisjon täitmiseks;

mõista käesolevas menetlusstaadiumis kostjalt moraalse kahju hüvitamiseks välja 1 euro;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi toetuseks viitab hageja kõigepealt EÜ artikli 233 ja põhjendamiskohustuse rikkumisele, kuna vaidlustatud otsusest ei selgu, mil viisil eespool nimetatud kohtuotsuse põhjendusi on arvesse võetud.

Lisaks väidab hageja, et esiteks ei järgi vaidlustatud otsus uue karjääriarengusüsteemi eesmärke, ning teiseks esineb vaidlustatud otsuses puudusi selles osas, et märkuste ja antud hinnete vahel puudub järjepidevus.

Lõpuks viitab hageja kaitseõiguse rikkumisele, kuna teda ei teavitatud tema hindamise aluseks olnud faktilistest asjaoludest ei nende tekkimisel ega hindamismenetluse käigus.

____________