Language of document :

Prasība, kas celta 2007. gada 26. martā - Sundholm/Komisija

(lieta F-27/07)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Asa Sundholm, Brisele (Beļģija) (pārstāvji - S. Orlandi, A. Coolen, J.N. Louis un E. Marchal, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītājas prasījumi:

atcelt 2006. gada 2. jūnija lēmumu, ar ko sagatavo prasītājas karjeras attīstības ziņojumu (KAZ) par laika posmu no 2001. gada 1. jūlija līdz 2002. gada 31. decembrim un kas pieņemts, izpildot Eiropas Kopienu Pirmās instances tiesas 2005. gada 20. aprīļa spriedumu lietā T-86/04 Sundholm/Komisija;

piespriest atbildētājai šajā procesa stadijā samaksāt [prasītājai] EUR 1 par morālo kaitējumu;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatojumam prasītāja norāda, pirmkārt, uz EKL 233. panta pārkāpumu un pienākuma norādīt pamatojumu neizpildi, jo no apstrīdētā lēmuma nav saprotams, kā ir ņemts vērā iepriekš minētā sprieduma pamatojums.

Turklāt prasītāja norāda, ka apstrīdētajā lēmumā, pirmkārt, nav ievēroti ar jauno karjeras attīstības novērtēšanas sistēmu iecerētie mērķi un, otrkārt, tas nav spēkā esošs pretrunu dēļ, kuras pastāv starp komentāriem un piešķirto novērtējumu.

Visbeidzot, prasītāja norada, ka ir pārkāptas tiesības uz aizstāvību, jo viņa nav informēta par viņas novērtējuma pamatā esošajiem faktiskajiem apstākļiem nedz to rašanās brīdī, nedz novērtēšanas procedūras laikā.

____________