Language of document :

Решение на Съда на публичната служба от 13 декември 2007 г. - Sundholm / Комисия

(Дело F-27/07)1

(Публична служба - Длъжностни лица - Оценяване - Доклад за кариерно развитие - Оценяване за 2001/2002 година - Отсъствие поради здравословни причини - Изпълнение на решение на Първоинстанционния съд - Член 233 EО)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Asa Sundholm (Auderghem, Белгия) (представители: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis и É. Marchal)

Друга страна в производството: Комисия на Европейските общности (представители: C. Berardis-Kayser и M. Velardo)

Предмет

Отмяна на доклада относно развитието на кариерата на ищцата за периода от 1 юли 2001 г. до 31 декември 2002 г., постановена в изпълнение на Решението на Първоинстанционния съд на Европейските общности от 20 април 2005 г. по дело Sundholm/Комисия, T-86/04. Искане на обезщетение за претърпени вреди

Диспозитив

Отхвърля жалбата.

Осъжда всяка от страните да заплати собствените си разноски.

____________

1 - ОВ C 117, 29.5.2007 г., стр. 37