Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 13 grudnia 2007 r. - Sundholm przeciwko Komisji

(Sprawa F-27/07)1

(Służba publiczna - Urzędnicy - Ocena - Sprawozdanie z przebiegu kariery zawodowej - Postępowanie w sprawie oceny za lata 2001/2002 - Nieobecność ze względów zdrowotnych - Wykonanie wyroku Sądu Pierwszej Instancji - Artykuł 233 WE)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Asa Sundholm (Auderghem, Belgia) (przedstawiciele: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis i E. Marchal)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: C. Berardis-Kayser i M. Velardo, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności sprawozdania z przebiegu kariery skarżącej za okres od dnia 1 lipca 2001 r. do dnia 31 grudnia 2002 r. sporządzonego w wykonaniu wyroku Sądu Pierwszej Instancji z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie T-86/04 Sundholm przeciwko Komisji - Wniosek o zasądzenie odszkodowania

Sentencja wyroku

Skarga zostaje oddalona.

Każda ze stron poniesie koszty własne.

____________

1 - Dz.U. C 117 z 29.5.2007, str. 37