Language of document : ECLI:EU:F:2007:232

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN TUOMIO
(toinen jaosto)

13 päivänä joulukuuta 2007

Asia F-27/07

Asa Sundholm

vastaan

Euroopan yhteisöjen komissio

Henkilöstö – Virkamiehet – Arviointi – Urakehitystä koskeva arviointikertomus – Vuoden 2001/2002 arviointikierros – Terveydelliseen syyhyn perustuva poissaolo – Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomion täytäntöönpano – EY 233 artikla

Aihe: EY 236 ja EA 152 artiklan nojalla nostettu kanne, jossa Asa Sundholm vaatii kumoamaan komission 2.6.2006 tekemän päätöksen, jolla vahvistettiin hänen urakehitystään ajalla 1.7.2001–31.12.2002 koskeva kertomus ja pantiin täytäntöön ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-86/04, Sundholm vastaan komissio, 20.4.2005 antama tuomio (ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

Ratkaisu: Kanne hylätään. Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Tiivistelmä

1.      Henkilöstö – Arviointi – Urakehitystä koskeva arviointikertomus – Tuomioistuinvalvonta – Rajat

(Henkilöstösääntöjen 43 artikla)

2.      Henkilöstö – Arviointi – Urakehitystä koskeva arviointikertomus – Perusteluvelvollisuus – Perusteluvelvollisuuden laajuus

(Henkilöstösääntöjen 43 artikla)

1.      Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiana ei omalla arvioinnillaan ole korvata sellaisten henkilöiden arviointia, joiden tehtävänä on kantajan työn arvioiminen. Yhteisön toimielimillä on nimittäin laaja harkintavalta arvioidessaan virkamiestensä työtä. Urakehitystä koskevaan kertomukseen sisältyvät virkamiehiä koskevat arvoarvostelmat on suljettu yhteisöjen tuomioistuinten valvonnan ulkopuolelle. Tämä koskee ainoastaan mahdollisia muotovirheitä, näihin arviointeihin sisältyviä tosiseikkoja koskevia ilmeisiä virheitä sekä mahdollista harkintavallan väärinkäyttöä.

(ks. 39 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑285/04, Andrieu v. komissio, 13.7.2006 (Kok. H. 2006, I-A-2-161 ja II‑A‑2‑775, 99 kohta) ja asia T‑249/04, Combescot v. komissio, 12.9.2007 (Kok. H. 2007, s I-A-2-0000 ja II-A-2-0000, 78 kohta).

2.      Urakehitystä koskeva kertomus on perusteltava erityisen huolellisesti tietyissä tapauksissa ja erityisesti silloin, kun arvioija aikoo olla noudattamatta arviointia käsittelevän pariteettikomitean suosituksia, silloin, kun urakehitystä koskevan arviointikertomuksen sisältämät arviot eivät ole yhtä hyviä kuin edellisessä arviointikertomuksessa ja silloin, kun arviointikertomuksen laatiminen on viivästynyt eikä arvioijana ole enää arvioitavalla kaudella esimiehenä toiminut.

(ks. 47 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑16/03, Ferrer de Moncada v. komissio, 30.9.2004 (Kok. H. 2004, s. I‑A‑261 ja II‑1163, 49, 50, 53 ja 54 kohta) ja em. asia Combescot v. komissio, 84 kohta.