Language of document : ECLI:EU:F:2007:232

ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (druhá komora)

z 13. decembra 2007

Vec F‑27/07

Asa Sundholm

proti

Komisii Európskych spoločenstiev

„Verejná služba – Úradníci – Hodnotenie – Správa o služobnom postupe – Hodnotené obdobie 2001/2002 – Neprítomnosť zo zdravotných dôvodov – Výkon rozsudku Súdu prvého stupňa – Článok 233 ES“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 236 ES a článku 152 AE, ktorou A. Sundholm navrhuje zrušiť rozhodnutie Komisie z 2. júna 2006 o vypracovaní správy o jej služobnom postupe za obdobie od 1. júla 2001 do 31. decembra 2002 na základe vykonania rozsudku Súdu prvého stupňa z 20. apríla 2005, Sundholm/Komisia (T‑86/04, neuverejnený v Zbierke)

Rozhodnutie: Žaloba sa zamieta. Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

Abstrakt

1.      Úradníci – Hodnotenie – Správa o služobnom postupe – Súdne preskúmanie – Obmedzenia

(Služobný poriadok úradníkov, článok 43)

2.      Úradníci – Hodnotenie – Správa o služobnom postupe – Povinnosť odôvodnenia – Rozsah

(Služobný poriadok úradníkov, článok 43)

1.      Súdu prvého stupňa neprináleží svojím posúdením nahradiť posúdenie vykonané osobami, ktoré sú poverené hodnotiť prácu hodnotenej osoby. Inštitúcie Spoločenstva totiž disponujú širokou mierou voľnej úvahy pri hodnotení práce svojich úradníkov. Hodnotové úsudky o úradníkoch v správach o služobnom postupe sú vylúčené zo súdneho preskúmania, ktoré sa vzťahuje len na prípadné formálne vady, zjavné skutkové omyly v posúdeniach administratívy, ako aj na prípadné zneužitie právomoci.

(pozri bod 39)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 13. júla 2006, Andrieu/Komisia, T‑285/04, Zb. VS s. I‑A‑2‑161, II‑A‑2‑775, bod 99; 12. septembra 2007, Combescot/Komisia, T‑249/04, Zb. VS s I‑A‑2‑0000, II‑A‑2‑0000, bod 78

2.      Mimoriadnu pozornosť treba venovať odôvodneniu správy o služobnom postupe v niektorých prípadoch, a to najmä vtedy, ak sa odvolací hodnotiteľ odchýli od odporúčaní spoločného hodnotiaceho výboru, ak správa o služobnom postupe obsahuje menej priaznivé posúdenia ako posúdenia uvedené v predchádzajúcej správe alebo ak je uvedená správa vypracovaná s omeškaním a ak hodnotiteľ už nie je tým priamym nadriadeným, ktorý bol vo funkcii počas hodnoteného obdobia.

(pozri bod 47)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 30. septembra 2004, Ferrer de Moncada/Komisia, T‑16/03, Zb. VS s. I‑A‑261, II‑1163, body 49, 50, 53 a 54; Combescot/Komisia, už citovaný, bod 84