Language of document : ECLI:EU:F:2007:232

PERSONALDOMSTOLENS DOM

(andra avdelningen)

den 13 december 2007

Mål F-27/07

Asa Sundholm

mot

Europeiska gemenskapernas kommission

”Personalmål – Tjänstemän – Bedömning – Karriärutvecklingsrapport – Bedömningsomgång 2001/2002 – Frånvaro av medicinska skäl – Verkställande av en dom av förstainstansrätten – Artikel 233 EG”

Saken: Talan väckt i enlighet med artikel 236 EG och 152 EA genom vilken Asa Sundholm har begärt ogiltigförklaring av kommissionens beslut av den 2 juni 2006 om upprättande av karriärutvecklingsrapport för perioden 1 juli 2001 till 31 december 2002, som fattats med verkställande av Europeiska gemenskapernas förstainstansrätts dom av den 20 april 2005 i mål T‑86/04, Sundholm mot kommissionen (REG 2005, s. II‑0000).

Avgörande: Talan ogillas. Vardera parten skall bära sin rättegångskostnad.

Sammanfattning

1.      Tjänstemän – Betygsättning – Karriärutvecklingsrapport – Domstolsprövning – Gränser

(Tjänsteföreskrifterna, artikel 43)

2.      Tjänstemän – Betygsättning – Karriärutvecklingsrapport – Motiveringsskyldighet – Räckvidd

(Tjänsteföreskrifterna, artikel 43)

1.      Förstainstansrätten skall inte ersätta den bedömning som har gjorts av de personer som har till uppgift att bedöma den betygsatte personens arbete med sin egen bedömning. Gemenskapsinstitutionerna har nämligen ett stort utrymme för skönsmässig bedömning för att utvärdera tjänstemännens arbete. De värdeomdömen som lämnas om tjänstemännen i karriärutvecklingsrapporterna kan inte vara föremål för domstolsprövning. Domstolsprövningen omfattar endast eventuella formfel, uppenbart oriktiga bedömningar från administrationens sida och eventuellt maktmissbruk.

(se punkt 39)

Hänvisning till

Förstainstansrätten: den 13 juli 2006 i mål T‑285/04, Andrieu mot kommissionen, REGFP s. II‑A‑2‑775, punkt 99; och den 12 september 2007 i mål T‑249/04, Combescot mot kommissionen, REGFP 2007, s. II–0000, punkt 78

2.      Särskild omsorg skall tillägnas motiveringen av karriärutvecklingsrapporten i vissa situationer, bland annat när den bedömningsansvariges åsikt avviker från rekommendationerna från den partssammansatta kommittén, när karriärutvecklingsrapporten innehåller en mindre fördelaktig bedömning än bedömningen i den föregående rapporten, eller när rapporten har utarbetats med dröjsmål och betygsättaren inte längre är den överordnade som var i tjänst under den period som skall bedömas.

(se punkt 47)

Hänvisning till

Förstainstansrätten: den 30 september 2004 i mål T‑16/03, Ferrer de Moncada mot kommissionen, REGFP s. I‑A‑261 och II‑1163, punkterna 49, 50, 53 och 54; och domen i det ovannämnda målet Combescot mot kommissionen, punkt 84