Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 12 maart 2009 - Lafleur Tighe / Commissie

(Zaak F-24/07)1

(Openbare dienst - Arbeidscontractanten - Aanwerving - Indeling in rang - Voormalige individuele deskundigen - Beroepservaring - Diploma - Certificaat van gelijkwaardigheid - Ontvankelijkheid - Nieuw en wezenlijk feit)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Virginie Lafleur Tighe (Makati, Filippijnen) (vertegenwoordigers: S. Rodrigues en C. Bernard-Glanz, advocaten)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: J. Currall en G. Berscheid, gemachtigden)

Voorwerp

Enerzijds, nietigverklaring van het besluit van het tot aanstelling bevoegd gezag (TABG) om verzoekster bij haar aanwerving als arbeidscontractant in te delen in functiegroep IV, rang 13, salaristrap 1, voor zover bij de berekening van haar beroepservaring geen rekening is gehouden met de periode tussen de verkrijging van haar eerste diploma (Bachelor) en die van haar tweede diploma (Master) en, anderzijds, retroactieve herindeling van verzoekster in de rang 14

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Elke partij zal de eigen kosten dragen.

____________

1 - PB C 117 van 26.5.2007, blz. 36.