Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 12. marca 2009 - Lafleur Tighe/Komisia

(vec F-24/07)1

(Verejná služba - Zmluvní zamestnanci - Prijímanie do zamestnania - Zaradenie do platovej triedy - Bývalí individuálni znalci - Odborná prax - Diplom - Potvrdenie o rovnocennosti - Prípustnosť - Nová a podstatná skutočnosť)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Virginie Lafleur Tighe (Makati, Filipíny) (v zastúpení: S. Rodrigues a C. Bernard-Glanz, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: J. Currall a G. Berscheid, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Na jednej strane, zrušenie rozhodnutia menovacieho orgánu o zaradení žalobkyne do funkčnej skupiny IV platovej triedy 13 platového stupňa 1 pri jej prijatí do zamestnania ako zmluvného zamestnanca, keďže výpočet doby trvania jej odbornej praxe nezohľadnil obdobie medzi získaním jej prvého diplomu (bakalár) a získaním jej druhého diplomu (magister), a preradenie žalobkyne do platovej triedy 14 so spätnou účinnosťou, na druhej strane

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 117, 26.5.2007, s. 36.