Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 14 декември 2010 г. - Bleser/Съд

(Дело F-25/07)1

(Публична служба - Длъжностни лица - Назначаване - Класиране в степен съгласно нови, по-неблагоприятни правила - Членове 2 и 13 от приложение ХІІІ към Правилника - Принцип на прозрачност - Принцип на съответствие между степен и длъжност - Забрана за дискриминация, основана на възраст - Задължение за полагане на грижа - Принцип на добра администрация - Принципи на правна сигурност и на недопускане на прилагане с обратна сила - Правило за забрана на reformatio in pejus - Принцип на защита на оправданите правни очаквания - Принцип на добросъвестност - Принцип patere legem quam ipse fecisti)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Thomas Bleser (Nittel, Германия) (представители: P. Goergen и M. Wehrheim, avocats)

Ответник: Съд на Европейския съюз (представители: първоначално M. Schauss, впоследствие A. V. Placco и M. Glaeser)

Встъпила страна, подпомагаща ответника: Съвет на Европейския съюз (представители: M. Arpio Santacruz и M. Simm)

Предмет на делото

Отмяна на решението на Съда, с което включеният преди влизането в сила на новия Правилник в списък с резерви жалбоподател е класиран съгласно по-неблагоприятните разпоредби на този правилник (член 12 от приложение ХІІІ към Регламент (ЕО, Евратом) № 723/2004 за изменение на Правилника за длъжностните лица) - Искане за обезщетение за вреди

Диспозитив на решението

Отхвърля жалбата.

Всяка страна понася направените от нея съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 117, 26.5.2007 г., стр. 36.