Language of document :

Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 14. december 2010 - Bleser mod Domstolen

(Sag F-25/07) 1

(Personalesag - tjenestemænd - udnævnelse - indplacering i lønklasse i medfør af de nye, mindre fordelagtige regler - artikel 2 og 13 i bilag XIII til vedtægten - gennemsigtighedsprincippet - princippet om sammenhæng mellem lønklasse og stilling - forbud mod forskelsbehandling på grundlag af alder - omsorgsforpligtelsen - princippet om god forvaltningsskik - retssikkerhedsprincippet og princippet om, at retsakter ikke kan have tilbagevirkende gyldighed - forbuddet mod "reformatio in pejus" - princippet om beskyttelse af den berettigede forventning - princippet om god tro - princippet "patere legem quam ipse fecisti")

Processprog: tysk

Parter

Sagsøger: Thomas Bleser (Nittel, Tyskland) (ved advokaterne P. Goergen og M. Wehrheim)

Sagsøgt: Den Europæiske Unions Domstol (først ved M. Schauss, som befuldmægtiget, dernæst ved A.V. Placco og M. Glaeser, som befuldmægtigede)

Intervenient til støtte for sagsøgt: Rådet for Den Europæiske Union [ved: M. Arpio Santacruz og M. Simm, som befuldmægtigede]

Sagens genstand

Annullation af Domstolens afgørelse, hvorved sagsøgeren, der var opført på en reserveliste, før den nye vedtægt trådte i kraft, indplaceres i lønklasse i medfør af de mindre fordelagtige bestemmelser i den nye vedtægt (artikel 12 i bilag XIII til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 723/2004 om ændring af vedtægten for tjenestemænd) - erstatningspåstand

Konklusion

Den Europæiske Unions Domstol frifindes.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

____________

1 - EUT C 117 af 26.5.2007, s. 36.