Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 14 grudnia 2010 r. - Bleser przeciwko Trybunałowi Sprawiedliwości

(Sprawa F-25/07)1

(Służba publiczna - Urzędnicy - Powołanie - zaszeregowanie do grupy na podstawie nowych, mniej korzystnych zasad - Artykuły 2 i 13 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego - Zasada przejrzystości - Zasada zgodności pomiędzy grupą zaszeregowania a stanowiskiem - Zakaz wszelkiej dyskryminacji ze względu na wiek - Obowiązek staranności - Zasada dobrej administracji - Zasady pewności prawa i niedziałania prawa wstecz - Reguła zakazu reformatio in pejus - Zasada ochrony uzasadnionych oczekiwań - Zasada dobrej wiary -Zasada patere legem quam ipse fecisti)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Thomas Bleser (Nittel, Niemcy) (przedstawiciele: adwokaci P. Goergen i M. Wehrheim)

Strona pozwana: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (przedstawiciele: początkowo M. Schauss, pełnomocnik, następnie A. V. Placco i M. Glaeser, pełnomocnicy)

Interwenient popierający stronę pozwaną: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele : M. Arpio Santacruz i M. Simm, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji Trybunału Sprawiedliwości dotyczącej zaszeregowania skarżącego, wpisanego na listę rezerwy kadrowej przed wejściem w życie nowego regulaminu pracowniczego, w oparciu o mniej korzystne jego postanowienia (art. 12 załącznika XIII do rozporządzenia (WE, Euratom) nr 723/2004 zmieniającego regulamin pracowniczy urzędników) - Wniosek o odszkodowanie.

Sentencja wyroku

Skarga zostaje oddalona.

Każda ze stron pokrywa własne koszty postępowania.

____________

1 - Dz.U. C 117 z 26.5.2007, s. 36.