Language of document :

Mededeling in het PB

 

ARREST VAN HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG

van 11 december 2001

in zaak T-191/99: D. Petrie en anderen tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen (1)

(Doorzichtigheid ( Toegang van publiek tot documenten ( Besluit 94/90/EGKS, EG, Euratom van de Commissie ( Niet-nakomingsprocedure ( Aanmaning ( Met redenen omkleed advies ( Uitzondering inzake bescherming van algemeen belang ( Inspectie- en enquêteactiviteiten ( Gerechtelijke procedures ( Auteursregel ( Rechtstreekse werking van artikel 255 EG)

(Procestaal: Italiaans)

In zaak T-191/99, D. Petrie, V. J. Primhak en D. Verzoni, respectievelijk wonende te Verona (Italië), Napels (Italië) en Bologna (Italië), Associazione lettori di lingua straniera in Italia incorporating Committee for the Defence of Foreign Lecturers (ALLSI/CDFL), gevestigd te Verona, vertegenwoordigd door L. Picotti en C. Medernach, advocaten, domicilie gekozen hebbende te Luxemburg, tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen (gemachtigden: P. Stancanelli en U. Wölker), betreffende een verzoek om nietigverklaring van de beschikking van de Commissie van 20 juli 1999 houdende weigering van toegang tot documenten betreffende de tegen de Italiaanse Republiek krachtens artikel 226 EG gevoerde niet-nakomingsprocedure nr. 96/2208 inzake de situatie van de lectoren vreemde talen in dienst van de Italiaanse universiteiten, heeft het Gerecht (Vierde kamer ( uitgebreid), samengesteld als volgt: P. Mengozzi, kamerpresident, R. García-Valdecasas, V. Tiili, R. M. Moura Ramos en J. D. Cooke, rechters; griffier: J. Palacio González, administrateur, op 11 december 2001 een arrest gewezen waarvan het dictum luidt als volgt:

1)Verwerpt het beroep.

2)Verwijst verzoekers in hun eigen kosten en in die van verweerster.

____________

1 - )PB C 314 van 30.10.1999.