Language of document :

Tiedonanto virallisessa lehdessä

 

     YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO

     20 päivänä maaliskuuta 2002

asiassa T-175/99, UPS Europe SA vastaan Euroopan yhteisöjen komissio1

(Kilpailu ( Määräävän markkina-aseman väärinkäyttö ( Postiala ( Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvät palvelut ( Suljetuilta markkinoilta saatujen tulojen käyttö ( Yhteisen määräysvallan hankkiminen vapailla markkinoilla toimivasta yrityksestä ( Perustelu)

    (Oikeudenkäyntikieli: englanti)

Asiassa T-175/99, UPS Europe SA, kotipaikka Bryssel (Belgia), edustajinaan asianajajat T. R. Ottervanger ja D. Arts, prosessiosoite Luxemburgissa, vastaan Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehinään B. Doherty ja K. Wiedner), jota tukee Deutsche Post AG, kotipaikka Bonn (Saksa), edustajanaan asianajaja J. Sedemund, prosessiosoite Luxemburgissa, jossa kantaja vaatii kumottavaksi 10.6.1999 tehtyä komission päätöstä SG (99) D/4155, jolla on hylätty kantajan 8.6.1998 tekemä kantelu, siltä osin kuin päätös perustuu EY 82 artiklaan ja koskee Deutsche Post AG:n toteuttamaa DHL International Ltd:n osittaista hankintaa, yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin (laajennettu neljäs jaosto), toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja P. Mengozzi sekä tuomarit R. García-Valdecasas, V. Tiili, R. M. Moura Ramos ja J. D. Cooke, kirjaaja: hallintovirkamies D. Christensen, on antanut 20.3.2002 tuomion, jonka tuomiolauselma on seuraava:

1)Kanne hylätään.

2)Kantaja vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan sekä velvoitetaan korvaamaan vastaajan ja väliintulijan oikeudenkäyntikulut.

____________

1 - EYVL C 281, 2.10.1999.