Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Obersten Gerichtshofs (Österrike) den 24 mars 2020 – DS mot Porsche Inter Auto GmbH & Co KG und Volkswagen AG

(Mål C-145/20)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Oberster Gerichtshof

Parter i det nationella målet

Klagande: DS

Motpart: Porsche Inter Auto GmbH & Co KG, Volkswagen AG

Tolkningsfrågor

Ska artikel 2.2 d i Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/44/EG av den 25 maj 1999 om vissa aspekter rörande försäljning av konsumentvaror och härmed förknippade garantier1 tolkas så, att ett fordon som omfattas av tillämpningsområdet för Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 av den 20 juni 2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon2 är av den kvalitet som varor av detta slag vanligen har och som konsumenten rimligen kan förvänta sig, om fordonet är utrustat med en otillåten manipulationsanordning, i den mening som avses i artikel 3 punkt 10 jämförd med artikel 5.2 i förordning (EG) nr 715/2007, men den aktuella fordonstypen ändå har beviljats ett EG-typgodkännande som innebär att fordonet kan användas i trafik?

Ska artikel 5.2 a i förordning (EG) 715/2007 tolkas så, att en manipulationsanordning, i den mening som avses i artikel 3 punkt 10 i nämnda förordning, vilken är konstruerad på ett sådant sätt att full avgasåterföring under verkliga körförhållanden – det vill säga utanför laboratorieförhållanden som råder vid utsläppsprov – endast uppträder när utomhustemperaturen ligger på mellan 15 och 33 grader Celsius, kan vara tillåten enligt artikel 5.2 a i nämnda förordning, eller är det uteslutet att tillämpa nämnda undantagsbestämmelse redan på grund av att avgasåterföringssystemets fulla effekt begränsas till förhållanden som i delar av Europeiska unionen endast råder under ungefär halva året?

Ska artikel 3.6 i direktiv 1999/44/EG tolkas så, att en brist på avtalsenlighet som består i att ett fordon är utrustat med en sådan otillåten manipulationsanordning som avses i artikel 3 punkt 10 jämförd med artikel 5.2 i förordning (EG) 715/2007, ska anses som ringa, i den mening som avses i förstnämnda bestämmelse, om den som köpt fordonet skulle ha förvärvat det även om vederbörande hade känt till att anordningen finns och hur den fungerar?

____________

1 EGT L 171, 1999, s. 12.

2 EUT L 171, 2007, s. 1.