Language of document :

Решение на Съда (голям състав) от 14 юли 2022 г. (преюдициално запитване от Oberster Gerichtshof - Австрия) — DS/Porsche Inter Auto GmbH & Co KG, Volkswagen AG

(Дело C-145/20)1

(Преюдициално запитване — Сближаване на законодателствата — Регламент (ЕО) № 715/2007 — Типово одобрение на моторни превозни средства — Член 5, параграф 2 — Измервателно-коригиращо устройство — Моторни превозни средства — Дизелов двигател — Система за контрол на емисиите — Софтуер, инсталиран в компютъра за контрол на двигателя — Клапан за рециркулация на отработилите газове (EGR клапан) — Намаляване на емисиите на азотни оксиди (NOx), ограничено чрез „температурен прозорец“ — Забрана за използването на измервателно-коригиращи устройства, намаляващи ефективността на системите за контрол на емисии — Член 5, параграф 2, буква a) — Изключение от тази забрана — Защита на потребителите — Директива 1999/44/ЕО — Продажба на потребителски стоки и свързаните с тях гаранции — Член 2, параграф 2, буква г) — Понятие за „стока, притежаваща обичайните качества и характеристики на стоките от същия вид, които потребителят може разумно да очаква, като се има предвид естеството на потребителската стока“ — Превозно средство, обхванато от типово одобрение на ЕО — Член 3, параграф 6 — Понятие за „незначителна липса на съответствие“)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Oberster Gerichtshof

Страни в главното производство

Жалбоподател: DS

Ответници: Porsche Inter Auto GmbH & Co KG, Volkswagen AG

Диспозитив

Член 2, параграф 2, буква г) от Директива 1999/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 май 1999 година относно някои аспекти на продажбата на потребителски стоки и свързаните с тях гаранции трябва да се тълкува в смисъл, че моторно превозно средство, което попада в приложното поле на Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2007 година за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства, не притежава обичайното качество на стоките от същия вид, което потребителят може разумно да очаква, ако — макар да е обхванато от валидно типово одобрение на ЕО и следователно може да бъде използвано за движение по пътищата — това превозно средство е оборудвано с измервателно-коригиращо устройство, което е забранено по силата на член 5, параграф 2 от този регламент.

Член 5, параграф 2, буква а) от Регламент № 715/2007 трябва да се тълкува в смисъл, че измервателно-коригиращо устройство, което гарантира по-специално спазването на предвидените в този регламент гранични стойности на емисиите само когато външната температура е между 15 и 33 градуса по Целзий, може да бъде оправдано по силата на тази разпоредба само ако се установи, че устройството отговаря стриктно на необходимостта да се избегнат непосредствените рискове от повреда или авария на двигателя, причинени от неизправност на компонент от системата за рециркулация на отработилите газове, които рискове са толкова сериозни, че при управлението на превозното средство, което е оборудвано с въпросното устройство, те създават конкретна опасност. При всички положения предвиденото в член 5, параграф 2, буква а) от Регламент № 715/2007 изключение не може да обхване измервателно-коригиращо устройство, което при нормални условия на движение би трябвало да функционира през по-голямата част от годината, за да може двигателят да бъде предпазен от повреда или авария и да се гарантира безопасното управление на превозното средство.

Член 3, параграф 6 от Директива 1999/44 трябва да се тълкува в смисъл, че липса на съответствие, изразяваща се в оборудването на превозно средство с измервателно-коригиращо устройство, чието използване е забранено по силата на член 5, параграф 2 от Регламент № 715/2007, не може да се квалифицира като „незначителна“, дори ако се приеме, че потребителят е щял да придобие превозното средство, въпреки че е знаел за наличието на това устройство и за неговото действие.

____________

1     ОВ C 279, 24.8.2020 г.