Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 4 marca 2008°r. - V przeciwko Komisji

(Sprawa F-33/08)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: V (przedstawiciel: C. Ronzi, avocat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji z dnia 15 maja 2007°r. informującej stronę skarżącą, iż nie spełniła ona wymogów zdatności fizycznej wymaganej do pełnienia służby w Komisji Europejskiej, usunięcie z akt osobowych niektórych opinii i wniosek o zadośćuczynienie krzywdy i odszkodowanie.

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji z dnia 15 maja 2007°r. informującej stronę skarżącą, iż nie spełniła ona wymogów zdatności fizycznej wymaganej do pełnienia służby w Komisji Europejskiej;

o ile to konieczne stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 12 lipca 2007°r. oddalającą zażalenie wniesione przez stronę skarżącą;

zarządzenie usunięcia z akt osobowych strony skarżącej opinii sporządzonych w dniu 15 września 2006°r., w dniu 21 września 2006°r. oraz w dniu 28 marca 2007°r. i w konsekwencji orzeczenie, że należy się powołać na początkową opinię lekarską z dnia 26 czerwca 2006°r., w której uznano stronę skarżącą za zdolną do pracy;

zasądzenie od strony pozwanej odszkodowania na szkodę i zadośćuczynienia za krzywdę określonych tymczasowo ex aequo et bono na kwotę 170 900 EUR (powiększoną o odsetki za opóźnienie, których wysokość winna być określona według stawki Europejskiego Banku centralnego dla głównych operacji refinansowych, powiększonej o dwa punkty, począwszy od dnia 1 sierpnia 2006°r.);

nakazanie w ramach środków tymczasowych przedłużenia dla skarżącej listy rezerwowej, na której znajduje się jej nazwisko, jeżeli wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej zapaść miałby po lutym 2009°r. (dzień końca ważności listy rezerwowej);

obciążenie Komisji Wspólnot Europejskich kosztami postępowania.

____________