Language of document :

Prasība, kas celta 2008. gada 28. februārī - Nanopoulos/Komisija

(lieta F-30/08)

Tiesvedības valoda - grieķu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Photius Nanopoulos, Luksemburga (Luksemburgas Lielhercogiste) (pārstāvis - V. Christianos, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Piespriest Komisijai atlīdzināt prasītājam kaitējumu, kas tika nodarīts prasītājam sakarā ar viņa pamattiesību pārkāpšanu, kas izpaužas kā viņa reputācijas bojāšana un goda aizskaršana.

Prasītāja prasījumi:

piespriest Komisijai samaksāt prasītājam kompensāciju par radīto morālo kaitējumu EUR 850 000 apmērā, kas ir kompensācija par viņa veselībai nodarīto kaitējumu;

piespriest Eiropas Kopienu Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________